Prejsť k obsahu Prejsť k hlavnému menu Prejsť k vyhľadávaniu

Doprava zadarmo už pri nákupe nad 30 €!
U malých zásielok zvýhodnená cena Packety 2 €

Zavrieť

Zásady ochrany osobných údajov a informácií

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIÍ

1. Úvodné ustanovenia

Správcom osobných údajov a predávajúcim pri predaji tovaru v internetovom obchode www.mojacalibra.sk (ďalej len „E-shop mojacalibra.sk“) je spoločnosť Covetrus SK s.r.o., IČO: 51 728 923, so sídlom Fraňa Mojtu 18, Nitra 949 01 a NOVIKO s.r.o., IČO: 284 33 092, so sídlom Palackého třída 537/163, Medlánky, 612 00 Brno,  Česká republika, ktoré sú súčasťou globálnej skupiny Covetrus (ďalej ako „Správca“).

Tieto zásady informujú o spôsobe, povahe a účele spracovania osobných údajov, ktoré od Vás získavame pri prevádzkovaní E-shopu mojacalibra.sk.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac osobitných prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Spracovanie Vašich osobných údajov Správcom prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto zásady môžu dopĺňať už poskytnuté informácie o spracovaní osobných údajov alebo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám v niektorých prípadoch už udelili. Vo všetkých prípadoch platí, že Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Tam, kde to právne predpisy vyžadujú, si vyžiadame Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov pritom môžete kedykoľvek odvolať napr. odhlásením z odoberania informácií o produkte/newsletteru.

2. Zdroje, typy a kategórie spracovávaných osobných údajov

Riadime sa zásadou, že budeme zhromažďovať iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na špecifikované účely. Je vždy na Vás, aké svoje osobné informácie nám poskytnete. V náväznosti na to sa ale môže stať, že nebudeme schopní poskytnúť objednané služby. Napr. bez uvedenia adresy na doručenie Vám nemôžeme zasielať žiadne zásielky. Pokiaľ sú však v súvislosti s našou službou potrebné len určité (povinné) údaje, upozorníme Vás na to vhodným označením.

Zdroje osobných údajov, ktoré nám poskytujete, sú rôzne. Vaše osobné údaje nám poskytujete napr. pri registrácii na E-shope mojacalibra.sk, t. j. pri vytváraní Vášho používateľského účtu alebo pri registrácii na odoberanie noviniek (newsletteru). Ďalej pokiaľ využívate náš internetový obchod, napr. keď vyberáte alebo objednávate ponúkaný tovar. Môžete nám poskytovať Vaše osobné údaje napr. aj pri chatovaní so zákazníckym servisom, pri Vašom osobnom kontakte s našimi pracovníkmi, pri používaní niektorého z našich produktov alebo služieb, alebo napr. počas Vašej účasti na akciách alebo účasti na prieskumoch organizovaných Správcom.

Pri Vašich nákupoch spracovávame najmä Vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje, t. j. oslovenie, meno, priezvisko, doručovaciu alebo inú kontaktnú adresu pre dodanie Vašej objednávky a plnenie nášho zmluvného vzťahu, ďalej napr. číslo bankového účtu pri vrátení peňazí. Ďalej spracovávame Vaše elektronické kontaktné osobné údaje, ktorými sú najmä Vaše telefónne číslo a e-mailová adresa. Spracovávame aj identifikačné údaje z Vášho používateľského účtu, napr. Vaše používateľské meno, heslo a bezpečnostné informácie používané prípadne na overovanie a prístup k používateľskému účtu.

Medzi ďalšie osobné údaje, ktoré môžeme spracovávať, patria aj údaje o Vašich objednávkach, t. j. história objednávok alebo osobné údaje poskytnuté Vami pri našej vzájomnej komunikácii.

Môžeme zhromažďovať informácie o tom, ako využívate naše internetové stránky, príp. ako fungujú súčasti nášho internetového obchodu. Pri Vašom prístupe na webové stránky E-shopu mojacalibra.sk sú zaslané informácie Vašim internetovým prehliadačom Vášho koncového zariadenia na server našej webovej stránky a sú dočasne uložené v súboroch protokolu, tzv. Logfiles. Evidencia v súboroch Logfiles je bezpodmienečne nutná pre prevádzku našej webovej stránky. Tieto Logfiles obsahujú nasledujúce údaje: typ/verzia prehliadača, použitý operačný systém, dátum a čas návštevy, IP adresa dopytujúceho sa zariadenia, referenčné URL (URL pôvodu, z ktorej prichádzate na naše webové stránky), prenesený objem dát, čas stiahnutia. IP adresy pristupujúceho používateľa sú po ukončení použitia vymazané. Údaje v tzv. Logfiles môžeme vyhodnocovať v anonymizovanej podobe z dôvodu, aby bolo možné webové stránky ďalej zlepšovať a optimalizovať pre používateľov, a taktiež aby bolo možné nájsť a odstrániť chyby. Vyhodnocovanie Logfiles prebieha z dôvodu nášho oprávneného záujmu na ponúkanie našej webovej stránky a tiež z dôvodu zaistenia stability a bezpečnosti.

Naše webové stránky a e-maily využívajú súbory cookies (viď nižšie) a dáta zariadenia, ako sú Vaše adresy IP, typy operačných systémov a typy prehliadačov, jazyky prehliadača, geografická poloha zariadenia. Z tohto zdroja je možné napr. zhromaždiť aj dátum prístupu a čas prístupu na naše webové stránky a Vaše vyhľadávacie dopyty.

3. Účely a spôsoby spracovania Vašich osobných údajov

Za účelom plnenia nášho zmluvného vzťahu spracovávame najmä Vaše identifikačné a kontaktné osobné údaje (oslovenie, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu na doručenie či inú kontaktnú adresu), príp. ďalšie osobné údaje poskytnuté na základe plnenia nášho zmluvného vzťahu (napr. číslo bankového účtu, IBAN a BIC, číslo objednávky); v tomto prípade je poskytnutie Vašich osobných údajov zmluvnou požiadavkou, bez ktorej nie je možné zmluvu uzavrieť a následne ju plniť. Právnym základom spracovania je plnenie zmluvy.

V týchto prípadoch dochádza pri plnení nášho zmluvného vzťahu aj k spracovaniu osobných údajov za účelom spracovania platieb Vašich objednávok. Tu tiež dochádza k odovzdaniu Vašich osobných údajov spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb, poskytovateľom služieb platobných brán a bankám, to všetko na základe Vašej podanej objednávky.

Pri doručovaní Vami objednaného tovaru môžeme odovzdať Vaše osobné údaje poskytovateľom služieb a dodávok (najmä prepravcom), čo zahŕňa zdieľanie Vašej adresy a kontaktných informácií pre doručenie tovaru (meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail) napr. so subjektmi ako je DPD, Packeta a ďalšie.

Za účelom našej vzájomnej komunikácie a personalizácie nášho vzťahu spracovávame v nevyhnutnom rozsahu Vaše osobné údaje pri našej vzájomnej individuálnej komunikácii, pri hodnotení Vašej spokojnosti s nakupovaním, ďalej môžeme spracovávať Vaše osobné údaje pri publikácii Vašich recenzií, Vášho odporúčania tovaru, pri vybavovaní Vašich sťažností, podnetov alebo reklamácií. Právnym základom spracovania je plnenie zmluvy (pri komunikácii ohľadom dodávky tovaru), príp. oprávnený záujem Správca na možnosti komunikovať so svojimi zákazníkmi. Pokiaľ by sme organizovali zákaznícku súťaž alebo doručovali výhru, právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov na tieto účely by bol Váš súhlas.

Na personalizáciu nášho vzťahu môžeme využiť aj Vaše preferencie (vo vzťahu k tovaru, druhu tovaru a pod.) alebo demografické údaje (pohlavie, vek). Pri zbere dát o Vašich nákupoch tovaru a služieb môže dôjsť aj k profilovaniu. Profilovaním sa rozumie forma automatizovaného spracovania osobných údajov spočívajúca v ich použití na hodnotenie niektorých osobných aspektov vzťahujúcich sa k fyzickej osobe, najmä za účelom rozboru alebo odhadu, resp. analýzy alebo predvídania aspektov týkajúcich sa osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta, kde sa nachádza, alebo pohybu; automatizované rozhodovanie v zmysle GDPR nie je používané.

Za účelom registrácie a správy Vášho používateľského účtu spracovávame v nevyhnutnom rozsahu Vaše osobné údaje v prípadoch, keď ste sa na základe vášho súhlasu registrovali ako registrovaní zákazníci. Pri registrácii ide najmä o Vaše oslovenie, meno, priezvisko, e-mailovú adresu, adresu bydliska alebo adresu doručovania, telefónne číslo, heslo, adresu IP pri prihlásení. Takto poskytnuté osobné údaje umožňujú jednoduchšie nakupovanie, pretože ste nám ako používateľ známy. Môžete kedykoľvek požiadať o zrušenie Vášho používateľského účtu. Osobné údaje poskytnuté pri registrácii spracujeme iba na základe Vášho súhlasu. Pri správe Vášho používateľského účtu je právnym základom spracovania oprávnený záujem správcu na lepšom kontakte so zákazníkmi a pri realizácii Vašich objednávok na základe údajov z používateľského účtu je právnym základom plnenia zmluvy.

Za účelom hodnotenia nášho vzťahu pri Vašej návšteve a využívania E-shopu mojacalibra.sk, vrátane hodnotenia kvality produktov a služieb, spracovávame Vaše osobné údaje v prípadoch analýzy spôsobu a množstva predaja a na účely vývoja nových produktov a služieb. Môžeme najmä vykonávať analýzu na našich webových stránkach, analýzu Vášho záujmu o určité služby, analýzu Vašich nákupov, množstvo odobraných produktov, analýzu Vášho záujmu o texty či časti textov a pod. K tomu nám slúžia údaje o návštevnosti, čítanosti, počte prezretých stránok, zariadení, z ktorých prichádzate na naše webové stránky, prípadne aj údaje o čase strávenom na našich stránkach. Tieto informácie získavame pre lepší a relevantnejší obsah webových stránok, môžeme tak sledovať aj efektivitu reklám a zisťovať rôzne problémy. Na takúto analýzu využívame najmä služby Google Analytics (viď nižšie). Spracovanie Vašich osobných údajov za týmto účelom je založené buď na základe Vášho súhlasu, prípadne na základe nášho oprávneného záujmu na priamom marketingu.

Za účelom zasielania obchodných oznámení vo forme ponúk produktov a služieb a za účelom ponuky nášho tovaru, vrátane vedenia marketingových akcií a zasielania reklamy, spracovávame Vaše osobné údaje z dôvodu, aby sme Vás informovali o nových produktoch, službách či iných akciách a činnostiach, vrátane oslovovania s ponukou využívania týchto produktov, služieb či iných akcií. Ide v tomto prípade o spracovanie Vášho oslovenia, mena, priezviska, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, prípadne aj Vašej IP adresy. Obchodné oznámenie môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý nájdete v každom emaile, potom Vám už nebudeme môcť obchodné oznámenie zasielať. Právnym základom spracovania je v tomto prípade oprávnený záujem Správcu na priamom marketingu. V prípadoch, keď ste doposiaľ neboli našimi zákazníkmi, vyžiadame si na tieto účely spracovanie Vašich osobných údajov Váš výslovný súhlas. Naše obchodné oznámenia môžu byť aj personalizované, a to na základe informácií, ktoré ste nám poskytli.

Za účelom zasielania obchodných oznámení a vedenia marketingových akcií, vrátane zasielania obchodných oznámení vo forme ponúk produktov a služieb a zasielania reklamy, môžeme odovzdať Vaše osobné údaje aj zmluvne poverenému subjektu/spracovateľovi, ktorý nám tieto služby poskytuje ako externý spracovateľ. Ide o Mailchimp, čo je online služba, ktorá umožňuje používateľom odosielať a navrhovať newslettery. K tomu dopĺňame, že tento spracovateľ zaisťuje bezpečnosť spracovania Vašich osobných údajov (https://mailchimp.com/legal/privacy/).

Za účelom zdieľania nutných informácií s tretími stranami spracovávame Vaše osobné údaje a môžeme ich zdieľať so subjektmi, ktoré poskytujú Správcovi e-mailové riešenia, služby hosťovania v cloude, spracovanie platieb, podporu a údržbu webových stránok a prípadne právne, regulačné alebo audítorské služby, to všetko za dodržania pravidiel pre spracovanie osobných údajov aj zo strany týchto subjektov.

Za účelom dodržiavania právnych predpisov spracovávame Vaše osobné údaje tak, že napr. vedieme záznamy o dodaných produktoch a môžeme zdieľať Vaše osobné údaje so štátnymi úradmi, to všetko však vždy len na základe zákonného splnomocnenia alebo povinností obsiahnutých v právnych predpisoch. Toto spracovanie zahŕňa aj možné použitie osobných údajov na účtovné a daňové účely. Môžeme zdieľať Vaše osobné údaje, aby sme vyhoveli požiadavkám úradov, prípadne v rámci obhajoby alebo uplatňovania našich zákonných práv alebo nárokov. K spracovaniu osobných údajov môže dôjsť aj v iných prípadoch stanovených zákonom alebo predpokladaných na základe zákona (napr. pri prevode závodu), príp. pri plnení povinností ustanovených právnymi predpismi.

4. Ako môžete spravovať Vaše osobné údaje

Webové stránky. Súkromie Vašich informácií môžete upraviť a spravovať prostredníctvom našich webových stránok alebo prostredníctvom používateľského účtu, čo Vám umožní odhlásiť sa z určitých funkcií, ktoré ponúkame. Úpravou nastavenia zariadenia alebo prehliadača môžete spravovať informácie úpravou svojho osobného profilu, predplatného, ​​súborov cookies a služieb určovania polohy.

E-mailom. Môžete kedykoľvek odhlásiť odoberanie newslettera alebo iných marketingových informácií prostredníctvom odkazov v e-mailoch, ktoré od nás obdržíte. Každý e-mail, ktorý od nás obdržíte, Vám umožní odhlásiť sa z prijímania budúcich e-mailov. Akékoľvek zasielanie informácií o produktoch a ponúkanie produktov je podmienené buď Vaším súhlasom alebo predchádzajúcim obchodným vzťahom s nami. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Kontaktujte nás. Pokiaľ chcete zmeniť alebo aktualizovať svoje osobné údaje alebo získať akékoľvek ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať aj na adrese zakaznicky.servis@mojacalibra.sk.

5. Používanie súborov cookies

Pri prezeraní našich webových stránok sa do Vášho prehliadača ukladajú informácie v podobe tzv. dátových súborov cookies (malé textové súbory „cookies“). V rámci fungovania týchto súborov cookies sa do nich ukladajú údaje o tom, akým spôsobom stránku používate (identifikátory, dátum návštevy atď.). Dôvodom využívania cookies je tak najmä uľahčenie používania našich webových stránok a taktiež aj zobrazovanie personalizovaného obsahu a ponuky.

Ukladaniu niektorých súborov cookies môžete zabrániť a už existujúce cookies môžete zmazať prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pokiaľ však budú cookies neaktívne, nebude možné využívať všetky prvky našej webovej stránky. Väčšina novších webových prehliadačov ponúka možnosť kontroly uložených cookies prostredníctvom nastavenia prehliadača. Každý prehliadač má toto nastavenie iné.

Cookies ďalej delíme na cookies prvej strany (first party cookie) - ich platnosť je obmedzená na doménu webu, ktorý prezeráte. Cookies tretej strany (third party cookie) – sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. Používateľa tak možno sledovať naprieč doménami. Používajú sa často na vyhodnotenie účinnosti reklamných kanálov.

Podľa trvanlivosti je možné cookies rozdeliť na krátkodobé (session cookie) – vymažú sa z Vášho počítača po zatvorení prehliadača. Dlhodobé (persistent cookie) – po zatvorení prehliadača zostávajú zachované, vymažú sa až po uplynutí veľmi dlhej doby (tá záleží na nastavení Vášho prehliadača a nastavení cookies). Môžete ich tiež ručne odstrániť.

  • Cookies, ktoré ukladá naša doména:

Nevyhnutne nutné cookies („technické“) – ide o základné technické cookies, ktoré sú nevyhnutné na to, aby navštívené webové stránky plnili svoje základné funkcie. Tento druh súborov cookies umožňuje navigáciu na stránkach a použitie Vami požadovaných prvkov, napr. prístup k zabezpečeným oblastiam stránok. Sú zodpovedné napr. za uchovanie vybraného tovaru v košíku, zobrazovanie zoznamu obľúbených výrobkov (schránka), príp. za aktiváciu filtrov. Bez týchto cookies by nebolo možné poskytovať služby, ktoré umožňujú prevádzku našich webových stránok. Na využívanie týchto súborov cookies nie je nutný Váš výslovný/aktívny súhlas.

Výkonnostné a analytické cookies („štatistické“) - ide o cookies, ktoré sa týkajú výkonu našich webových stránok a našich reklamných kampaní. Obsahujú anonymné informácie o tom, akým spôsobom a v akom rozsahu návštevníci používajú webové stránky. Prostredníctvom týchto súborov cookies je možné vidieť interakciu medzi návštevníkmi a našimi webovými stránkami, pretože nám poskytujú informácie o navštívených oblastiach, o čase strávenom na stránkach a o výskyte prípadných problémov, napr. chybových hlásení. Tento druh cookies nám pomáha zlepšiť výkon našich webových stránok. Tu tiež môžu existovať funkčné cookies, ktoré umožňujú vylepšovanie komfortu a efektívnosti webových stránok a sprístupnenie najrôznejších funkcií. Vo funkčných cookies je možné napríklad uložiť nastavenia zobrazenia, písma alebo jazykové nastavenia. Zaznamenávajú Vaše preferencie. Na využívanie týchto súborov cookies je nutný Váš súhlas.

Cielené/marketingové cookies („marketingové“) – tieto cookies je možné využívať na znázornenie a zacielenie reklamy, ktorá je relevantná pre používateľa a jeho záujmy. Tieto cookies sa používajú aj na ukladanie a meranie efektivity reklamnej kampane, s ktorou sa zákazník oboznámil počas návštevy konkrétnych webových stránok. Preto je napr. možné vhodnejším spôsobom komunikovať s potenciálnymi inzerentmi. Na využívanie týchto súborov cookies je nutný Váš súhlas.

  • Cookies tretích strán – cudzích domén:

Počas doby prehliadania našich webových stránok môžu byť zasielané cookies priamo z týchto stránok, ale aj z webových stránok spravovaných inými subjektmi (cudzie cookies, cookies tretích strán). Sú súčasťou webovej stránky, generujú ich priamo tieto weby odlišných subjektov a vkladajú ich na navštívené stránky.

Existencia týchto cookies znamená prenos cookies tam a späť medzi webovými stránkami tretími stranami. Všetky informácie, ktoré zhromaždia tretie strany, budú zodpovedať zásadám ochrany nášho webu a zásadám ochrany informácií týchto subjektov.

GOOGLE ANALYTICS

Na našich webových stránkach používame niektoré nástroje služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“), na analýzu návštevnosti nášho webu. Ide o cudzie cookies (cookies tretích strán), ktoré sa zhromažďujú a spracovávajú anonymne pre potreby monitorovania prehliadania a zvýšenia efektivity navigácie (výkonnostné cookies). Tieto cookies sú riadené treťou stranou a Správca nemá prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov.

Analytické cookies Google Analytics sa používajú na zhromažďovanie informácií, ktoré nám pomáhajú zisťovať, akým spôsobom návštevníci využívajú naše stránky a aké sú ich preferencie, avšak anonymne (medzi zhromažďovanými informáciami je však IP adresa používateľa). Google Analytics tieto informácie zhromažďuje a spracováva preto, aby z nich následne zostavil štatistické prehľady o využití webových stránok. Nevyužívame ale tento nástroj na monitorovanie ani na zhromažďovanie osobných údajov či iných informácií, ktoré by mohli viesť k identifikácii návštevníkov webových stránok. Naše webové stránky nedovoľujú vykonávať operácie tohto typu tretím stranám. IP adresy nie sú priraďované k žiadnym iným údajom, ktoré Google vlastní, ani sa nepokúša priradiť žiadne IP adresy k žiadnym identitám používateľov webových stránok. Google môže tieto informácie postúpiť tretím stranám, ak to nariaďujú právne predpisy alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje pre potreby a v mene spoločnosti Google.

Podrobnejšie informácie o cookies nástrojoch Google Analytics nájdete na webových stránkach Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk&ref_topic=2919631.

Môžete zablokovať ukladanie cookies úpravou nastavenia vo Vašom prehliadači. Súčasne uvádzame, že ak si neželáte, aby boli Vaše údaje zhromažďované pomocou nástroja Google Analytics, máte možnosť nainštalovať si do svojho prehliadača prídavný doplnok (add-on), tzv. Google Analytics opt-out, z nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Na našich webových stránkach používame nasledujúce cookies:

Názov cookie

Vydavateľ

Typ

Trvanlivosť

Popis a účel

PHPSESSID

mojacalibra.sk

nevyhnutne nutné

po dobu relácie

Zachovanie stavu používateľskej relácie v požiadavkách na stránku.

SKcookieConsent

mojacalibra.sk

nevyhnutne nutné

1 mesiac, v prípade plného súhlasu 1 rok

Uchovanie súhlasov či nesúhlasov pre prácu s úložiskami (cookies).

_nss

mojacalibra.sk

nevyhnutne nutné

po dobu relácie

Je možné rozpoznať, čo viedlo k načítaniu stránky (prekliknutie odkazu na inom webe, odoslanie formulára, načítanie vo vnútri iframe, pomocou JavaScriptu atď).

Google Analytics

Google

štatistické

2 roky

Google Analytics, tj analýza návštevnosti a používanie webu.

_fbp

META Ltd.

marketingové

3 mesiace

Zber audiencií, remarketingové dáta na zacielenie reklamy META – Facebook a Instagram.

IDE

.doubleclick.net

marketingové

390 dní

Remarketing, tj zacielenie internetovej reklamy.

Prehľad systémov, ktorých cookies tretích strán používame:

Systém

K čomu slúži

Google Display&Video360 (predtým DoubleClick)

Používame na meranie efektivity a realizáciu online marketingových kampaní (reklamy). Nástroj nám pomáha zobrazovať personalizovanú reklamu práve podľa Vášho správania na webe mojecalibra.sk.

Google Analytics

Nástroj na analýzu webových stránok od Google, Inc., ktorý Vám ukladá do prehliadača cookie, aby mohol vyhodnotiť, správanie na webe a vytvoriť tak report o správaní používateľov nášho webu.

Google tag manager

Správca značiek Google je nástroj, ktorý nám umožňuje spravovať marketingové a analytické značky a umiestňovať ich na naše webové stránky.

Facebook

Používame cookies od spoločnosti Facebook Inc. Pomocou anonymného identifikátora uvedeného v tejto cookie môžeme zaistiť, že na Facebooku uvidíte menej našej nevhodnej reklamy pre Vás a naopak viac takej, ktorá by Vás mohla zaujímať.

Google Ads

Používame na meranie efektivity a realizáciu online marketingových kampaní (reklamy). Nástroj nám pomáha zobrazovať personalizovanú reklamu práve podľa Vášho správania na webe mojecalibra.sk.

Google Ads je reklamný systém prevádzkovaný spoločnosťou Google.

 

Zhromaždené súbory cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

- poskytovateľom služby Google Analytics (https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/sk/) a Google Ads (https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6008942?hl=en), spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

6. Ďalšie využívané služby

Online prezentácia na sociálnych sieťach

Na sociálnych sieťach (napr. Facebook, Instagram) prevádzkujeme online prezentácie našej značky a E-shopu mojacalibra.sk. Za spracovanie údajov na sociálnych sieťach zodpovedajú príslušní prevádzkovatelia sietí a stanovujú si vlastné pravidlá pre spracovanie osobných údajov, napr. vyhlásenie o ochrane osobných údajov siete Facebook nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy/. Prostredníctvom sociálnych sietí môžete komentovať naše príspevky, dávať hodnotenia, príp. nás kontaktovať. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov pri našej prezentácii na sociálnych sieťach je náš oprávnený záujem na oslovovanie ďalších osôb o našich službách a rozvoji nášho podnikania.

Odkazy na sociálne siete

Na webových stránkach E-shopu mojacalibra.sk sú umiestnené odkazy na sociálne siete. Nejde o zásuvné moduly sociálnych sietí, ale o prepojenie s našimi ponukami v rámci týchto médií. Na stránky sociálnej siete budete presmerovaní, iba ak kliknete na grafický prvok siete, potom získa poskytovateľ služby Vaše používateľské informácie, typicky Vašu IP adresu. Ak niektorý z týchto odkazov použijete a zároveň ste prihlásený k Vášmu príslušnému účtu, môžu prevádzkovatelia sociálnych sietí za určitých okolností zhromažďovať aj informácie o Vašom používaní internetu. Odovzdávanie Vašej IP adresy prevádzkovateľom otvorených webových stránok je technicky nevyhnutné a platí pre všetky webové stránky. Spracovanie osobných údajov sa riadi zásadami prijatými prevádzkovateľmi týchto sociálnych sietí.

Aktuálne existujú odkazy na naše účty na týchto sieťach: Facebook a Instagram.

Reklama na internete

Využívame Vaše osobné údaje pre personalizovanú reklamu. Reklamné ponuky sú Vám preto prezentované cielene. Využívame reklamy na sociálnych sieťach (Facebook Ads, Instagram Ads) a reklamné plochy, ktoré sú sprostredkované spoločnosťou Google, napríklad Google Ads (Google).

Zásady Facebook (Facebook, Instagram):

Informácie o reklamách na Facebooku: https://www.facebook.com/about/ads/.

Nastavenie reklám pre Facebook: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/?entry_product=account_settings_menu.

Ochrana súkromia Google (reklamná sieť Google, vyhľadávanie Google): https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk

Nastavenia reklám pre Google nájdete tu: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Display & Video 360: Pri prevádzke našej webovej stránky taktiež používame nástroj Display & Video 360 od spoločnosti Google, ktorý zaznamenáva dáta na účely analýzy, marketingu a optimalizácie. Týmto je docielené zlepšenie našich marketingových opatrení a našich webových stránok. Zaznamenané dáta využíva Display & Video 360 na to, aby boli prepojené reklamné kontakty a kliknutia na reklamnú inzerciu s následným využitím našich webových stránok. Možno tak rozpoznať, či návštevníci webu, ktorí videli naše reklamy, navštevujú naše webové stránky a zaujímajú ich naše produkty, prípadne ktoré produkty ich zaujali. Tým je možné docieliť efektívnejšie reklamy. Uložené údaje je tiež možné použiť na distribúciu reklamy na základe Vášho záujmu o produkty alebo tovar (napr. podľa zobrazenia). Na zaznamenávanie informácií sú použité pseudonymy online identifikačných čísel (napr. ID súborov Cookie alebo IP adries). Žiadne jednoznačne identifikovateľné dáta súvisiace s používateľom nie sú ukladané. Všetky používané ID slúžia výlučne na identifikáciu Vášho koncového zariadenia a internetového prehliadača. Bez súhlasu nepoužívame zaznamenané dáta na to, aby sme Vás osobne identifikovali ako používateľov našich webových stránok.

Spoločnosť Google môže u svojich registrovaných používateľov spojiť návštevu webovej stránky s registrovanými dátami. Tu je popis: https://support.google.com/displayvideo/answer/7621162?hl=sk.

Prihlásenie cez Facebook

Do nášho E-shopu mojacalibra.sk sa môžete prihlásiť pomocou sociálnej siete Facebook. Prihlásenie cez Facebook je plnohodnotné, bude Vám založený účet zákazníka a ďalšia registrácia nie je potrebná. Právnym základom pre takéto spracovanie je oprávnený záujem Správcu na rozšírení podnikania a jednoduchšom nakupovaní. Účel a rozsah zhromažďovania Vašich osobných údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov, ako aj zodpovedajúce práva a možnosti nastavenia na ochranu Vášho súkromia, sú stanovené spoločnosťou Facebook.

Prihlásenie cez sociálnu sieť Facebook je služba sociálnej siete Facebook, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Na prihlásenie ste prevedení na webovú stránku spoločnosti Facebook, kde sa môžete prihlásiť so svojimi údajmi používateľa. Tým dôjde k spojeniu služby Facebook Profil a služby nášho E-shopu mojacalibra.sk. Spojením dostane náš E-shop automaticky od spoločnosti Facebook tie informácie, s prenosom ktorých ste dali súhlas (napr. meno, priezvisko, e-mailová adresa, profil, pohlavie, zoznam priateľov).

Ďalšie informácie o Facebook-Connect a nastavenia nájdete v pokynoch o ochrane osobných údajov: www.facebook.com/about/privacy.

Prihlásenie cez Google

Do nášho E-shopu mojacalibra.sk sa môžete prihlásiť aj pomocou siete Google. Táto služba je poskytovaná spoločnosťou Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Prihlásenie cez Google je plnohodnotné, bude Vám založený účet zákazníka a ďalšia registrácia nie je potrebná. Právnym základom pre takéto spracovanie je oprávnený záujem Správcu na rozšírení podnikania a jednoduchšom nakupovaní. Účel a rozsah zhromažďovania Vašich osobných údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov, ako aj zodpovedajúce práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, sú stanovené spoločnosťou Google.

Na prihlásenie ste prevedení na webovú stránku spoločnosti Google, kde sa môžete prihlásiť so svojimi údajmi používateľa Google. Tým dôjde k spojeniu vášho Google účtu a služby nášho E-shopu mojacalibra.sk. Spojením dostane náš e-shop automaticky od spoločnosti Google tie informácie, s prenosom ktorých ste dali súhlas (napr. meno, priezvisko, e-mailová adresa, profil, pohlavie).

Prihlasovanie do iných aplikácií a služieb pomocou účtu Google je popísané tu: https://support.google.com/accounts/answer/112802?hl=sk&co=GENIE.Platform%3DDesktop.

Použitie zásuvných modulov pre Facebook

Naše webové stránky používajú zásuvné moduly sociálnej siete Facebook. Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov Facebook nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.facebook.com/policy.php

Zoznam pluginov nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pokiaľ prejdete na stránku v rámci E-hopu mojacalibra.sk, ktorá obsahuje takýto zásuvný modul, Váš internetový prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi spoločnosti Facebook. Obsah zásuvného modulu je spoločnosťou Facebook prenášaný priamo do Vášho prehliadača a je integrovaný do stránky. Týmto zapojením získa spoločnosť Facebook informácie, že Váš prehliadač pristúpil na príslušnú stránku v rámci nášho E-shopu, aj keď nemáte profil na Facebooku alebo nie ste v danom okamihu prihlásený na Facebook. Tieto informácie (vrátane Vašej IP adresy) sú prenášané z Vášho prehliadača priamo na server spoločnosti Facebook v USA, kde sú uložené. Pokiaľ ste prihlásený na Facebook, bude Facebook schopný priamo spojiť Vašu návštevu na našom E-shope s Vaším profilom na Facebooku. Ak použijete zásuvný modul, napr. tým, že napíšete komentár, budú tieto informácie prenesené priamo na server spoločnosti Facebook, kde budú uložené. Tieto informácie môžu byť zverejnené vo Vašom profile na Facebooku a budú zobrazené Vašim priateľom na Facebooku. Nemáme žiadny vplyv na obsah zásuvných modulov a sprostredkovanie informácií, k tomu je možné preštudovať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy.

Pokiaľ nechcete, aby spoločnosť Facebook priamo spájala Váš profil na Facebooku s údajmi zhromaždenými prostredníctvom našich webových stránok, je nutné, aby ste sa odhlásili z Facebooku skôr než navštívite naše webové stránky. Tiež môžete úplne zabrániť tomu, aby boli zásuvné moduly pre Facebook načítané, keď použijete doplnky pre Váš prehliadač. Pokiaľ ide o osobné údaje pri vyššie popísaných dátach, právnym základom pre ich spracovanie je článok 6 ods. 1, prvý pododsek, písm. f) GDPR.

Google Tag Manager

Používame tiež Google Tag Manager („GTM“) na sledovanie a analýzu a spúšťanie funkcií webových stránok. GTM však nezhromažďuje osobné údaje. Ide o elektronický nástroj, ktorý automaticky aktualizuje fragmenty kódov, ktoré zhromažďujú citlivé informácie. Tieto dáta však GTM nepoužíva. Aj keď z Vašej strany dôjde k nepovoleniu cookies alebo deaktivácii merania relácie na základe URL, zostanú kódy spravované nástrojom GTM aktivované. Ak dôjde k ukladaniu cookies nástrojom GTM, dôjde k tomu na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ďalšie informácie nájdete na  https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

7. Technické opatrenia ochrany osobných údajov

Správca zaviedol technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov. V rámci nášho úsilia o ochranu Vašich osobných údajov sme prijali nasledujúce opatrenia:

  • požiadavka na heslo pri prístupe k Vašim osobným informáciám;
  • používanie firewall pre ochranu informácií uložených na našich serveroch;
  • využitie šifrovania pri prenose osobných informácií na naše servery;
  • obmedzenie počtu pracovníkov, ktorí majú potenciálny prístup k osobným údajom; a
  • pravidelné zálohovanie systémov na ochranu integrity osobných informácií a údajov.

Existuje vždy určité riziko, že neautorizovaná tretia strana prelomí naše bezpečnostné systémy. V prípade narušenia bezpečnosti Vašich osobných údajov Vás budeme informovať. Takéto oznámenie by zahŕňalo popis udalosti, aké informácie boli prelomené, čo Správca robí a koho by mala dotknutá osoba kontaktovať s ďalšími otázkami.

8. Spracovanie osobných údajov detí

Správca vedome nepredáva produkty, nevyžaduje a nespracováva osobné údaje detí -  osôb mladších ako 16 rokov, bez súhlasu rodičov. Ak zistíme, že dieťa mladšie ako 16 rokov nám predložilo informácie bez súhlasu rodičov, prijmeme všetky primerané opatrenia na jeho odstránenie z našich databáz a nepoužijeme tieto informácie na žiadne účely (s výnimkou prípadov, keď je to nevyhnutné na ochranu dieťaťa alebo iných osôb). Pokiaľ sa dozviete o akýchkoľvek osobných údajoch, ktoré sme získali od detí mladších ako 16 rokov, kontaktujte nás prosím na adrese: zakaznicky.servis@mojacalibra.sk.

9. Ukladanie (uchovávanie) osobných údajov

Nebudeme Vaše osobné údaje uchovávať po dlhšiu dobu, než aká je potrebná na splnenie našich zmluvných, resp. zákonných záväzkov, príp. na dobu dlhšiu, než ktorá je potrebná na ochranu pred akýmikoľvek zodpovednostnými nárokmi (napr. 3 roky podľa daňového poriadku alebo podľa Občianskeho zákonníka atď.) alebo ktorá predstavuje náš oprávnený záujem na zachovaní nášho vzájomného kontaktu.

10. Vaše práva

Máte všetky práva spojené so spracovaním osobných údajov Správcom, ktoré Vám vyplývajú z právnych predpisov. Dodržiavame najmä nasledujúce zásady:

Transparentnosť a právo na informácie. Poskytujeme upozornenie o tom, akým spôsobom v okamihu zhromažďovania osobných údajov používame Vaše osobné údaje. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov a informácií tiež zverejňujeme za účelom väčšej transparentnosti, o čom svedčia aj tieto zásady.

Právo na prístup, opravu, obmedzenie spracovania a výmaz. Poskytujeme subjektom osobných údajov prístup k ich osobným údajom, pokiaľ to vyžadujú platné právne predpisy alebo Vašu žiadosť. Navyše opravíme osobné údaje, pokiaľ sú nesprávne, nepresné či neúplné. Znamená to teda, že nás môžete kedykoľvek požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a pokiaľ spracovávané sú, potom za akým účelom, v akom rozsahu, komu sú odovzdávané či sprístupnené, po akú dobu ich budeme spracovávať, či a ako uplatníte právo na ich opravu, výmaz, obmedzenie spracovania alebo ako a kde môžete vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov. Budeme Vás bližšie informovať, odkiaľ sme Vaše osobné údaje získali a či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania.

Zaistíme Vaše právo na výmaz Vašich osobných údajov, čo znamená, že sme povinní vymazať Vaše osobné údaje, pokiaľ (a) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (b) spracovanie je protiprávne, (c) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie, alebo (d) nám to stanovuje zákonná povinnosť. Výnimkou sú prípady, kedy je nutné Vaše osobné údaje uchovať na splnenie právnych povinností, z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia alebo napr. na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Zaistíme Vaše právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, teda tak, že pokiaľ nebudú vyriešené akékoľvek sporné otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov. Obmedzíme spracovanie osobných údajov, pokiaľ popierate ich presnosť, spracovanie je protiprávne a odmietnete výmaz osobných údajov, Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujeme ich pre výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo v prípade Vašej oprávnenej námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov.

Právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu a odvolať súhlas. Ďalej môžete kedykoľvek zrušiť akúkoľvek marketingovú komunikáciu s našou spoločnosťou. Právo vzniesť námietku znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame na účely nášho oprávneného záujmu a priameho marketingu založeného na našom oprávnenom záujme. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávané, pokiaľ tu neexistujú závažné oprávnené dôvody na ďalšie spracovávanie.

Právo vzniesť námietku taktiež znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame z dôvodu nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávané, pokiaľ tu neexistujú závažné oprávnené dôvody pre ďalšie spracovávanie.

Právo na prenositeľnosť dát. Na základe Vašej konkrétnej situácie Vám poskytujeme právo získať a opätovne použiť osobné údaje naprieč rôznymi službami, vrátane prenosu osobných údajov na iného správcu dát alebo na dôveryhodnú tretiu stranu.

Zmeny účelov spracovania a výslovný súhlas. Máte možnosť vyjadriť svoj súhlas so spracovaním Vašich údajov na nové a iné účely, než na ktoré ste pôvodne svoj súhlas udelili. Príp. Vás budeme informovať o právnom základe nového spracovania v prípadoch, kde bude potrebné získať Váš výslovný súhlas. Dátum, ktorý vidíte v týchto zásadách ochrany osobných údajov, bude obsahovať posledný dátum aktualizácie zásad.

11. Medzinárodný prenos dát

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané spoločnosti NOVIKO s.r.o., so sídlom Palackého třída 163, Brno, PSČ: 612 00, IČO: 284 33 092, DIČ: CZ28433092, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, C 61588, ktorá je materskou spoločnosťou Správcu a sídli v Českej republike. Odovzdanie Vašich osobných údajov prebieha najmä za účelom plnenia uzavretej zmluvy (vr. dodávky objednaného tovaru), za účelom Vášho kontaktovania s tým spojeného, ďalej za účelom analýzy obchodnej činnosti Správcu. V prípade využitia marketingových kampaní, Správca odovzdáva Vaše osobné údaje spoločnosti NOVIKO s.r.o. tiež za účelom Vášho marketingového oslovovania. Vzhľadom na štruktúru Správca bude spoločnosť NOVIKO s.r.o. vykonávať aj činnosti spojené s ochranou Vašich osobných údajov, vrátane ich zabezpečenia a vybavovania Vašich otázok a žiadostí. Spoločnosť NOVIKO s.r.o. tiež zaisťuje prevádzku a správu webu (e-shopu), sprostredkováva dopravu produktov (plnenia zmluvy).

12. O týchto zásadách

Čas od času tieto zásady preskúmavame a môžeme ich revidovať, pretože pridávame nové funkcie a služby. Nižšie uvádzame dátum, kedy boli na tejto stránke zverejnené posledné zmeny. Pokiaľ aktualizujeme zásady ochrany osobných údajov s významnými zmenami, dáme Vám vedieť, napríklad umiestnením poznámky na našich webových stránkach. Pravidlá pravidelne kontrolujte, a to najmä skôr, ako nám poskytnete akékoľvek informácie.

13. Ako nás kontaktovať s otázkami

Ako sme už uvádzali vyššie, akékoľvek žiadosti môžu byť predložené takto:

Odmietnutie marketingovej komunikácie: môžete kedykoľvek odhlásiť podľa pokynov na odhlásenie z našich komerčných e-mailov – zakaznicky.servis@mojacalibra.sk

Ak chcete uplatniť zostávajúce práva: Zašlite svoju požiadavku na gdpr@noviko.cz. Reakciu od nás obdržíte čo najskôr, najneskôr do 72 hodín od jej obdržania. Pokiaľ z nejakého dôvodu potrebujeme túto dobu predĺžiť, budeme Vás kontaktovať.

Uplatnenie Vašich práv sa nedotýka Vášho práva podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade. Takto môžete urobiť najmä v prípadoch, keď sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje spracovávané neoprávnene alebo v rozpore s právnymi predpismi. Sťažnosť môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého sídlo sa nachádza na adrese Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko.

Zásady aktualizované: 1. 1. 2024