Úvod

V spoločnosti Covetrus SK s.r.o, IČO: 51 728 923, so sídlom Fraňa Mojtu 18, Nitra 949 01, ktorá je súčasťou globálnej skupiny Covetrus (ďalej ako „Covetrus“), sme odhodlaní chrániť súkromie a bezpečnosť Vašich osobných údajov a informácií o Vás. Či ste poskytovateľom veterinárnej starostlivosti alebo majiteľmi zvierat, vieme, že súkromie Vašich informácií je dôležité. Tieto zásady sú určené k tomu, aby Vám pomohli pochopiť, aké informácie zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, ako ich používame a ako môžete tieto svoje informácie spravovať.

Tieto zásady môžu dopĺňať už poskytnuté informácie alebo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám v niektorých prípadoch už odovzdali, napr. pri Vašej registrácii ako zákazníka Covetrus.

Covetrus sa usiluje o starostlivosť o zdravie domácich a hospodárskych zvierat a o zlepšenie starostlivosti a skúseností všetkých zúčastnených osôb. Informácie, ktoré nám poskytnete, nám okrem iného umožňujú upozorniť majiteľa zvierat, pokiaľ sa napríklad míňajú lieky, k možnosti upozornenia poskytovateľov veterinárnej starostlivosti na nutnosť návštev s ich zvieratami, alebo k ubezpečeniu, že pre Vás máme vždy dostatok produktov. Aby sme mohli tieto činnosti vyvíjať, zhromažďujeme informácie niekoľkými rôznymi spôsobmi

Informácie, ktoré nám poskytujete

V rámci nášho vzájomného vzťahu zhromažďujeme informácie z rôznych zdrojov. Napr. pri vytváraní Vášho používateľského účtu, pri objednávke z internetového obchodu, pri chatovaní so zákazníckym servisom, pri rozhovore s obchodnými či inými zástupcami Covetrus, pri používaní niektorého z našich produktov alebo služieb, v rámci registrácie k odoberaniu newsletteru, pri účasti na akciách alebo účasti na prieskumoch. Informácie, ktoré zhromažďujeme, zahrnujú napríklad meno majiteľa zvieraťa alebo veterinára, či iných osôb, s ktorými máme obchodný vzťah, ďalej identifikačné číslo, adresu, meno zvieraťa, aktualizácia zdravotného stavu zvierat, doručovacie adresy, e-mailové adresy, telefónne čísla, platobné informácie a heslá.

Informácie, ktoré zhromažďujeme pri Vašom používaní našich produktov a služieb - všeobecne

Pokiaľ využívate naše produkty a služby, zhromažďujeme informácie o tom, ako ich využívate a ako tieto produkty a služby fungujú. To môže napríklad zahŕňať používateľské dáta, dáta zariadenia alebo dáta pre správu informácií o zvierati v evidencii. Naše produkty, webové stránky a e-maily využívajú technológiu k zhromažďovaniu informácií. Patrí sem napr. web beacon dáta v e-mailoch, súbory cookies a flash dáta cookies a dáta zariadenia, ako sú adresy IP, typy operačných systémov a typy prehliadačov pri používaní našich webových stránok. Pokiaľ nechcete zdieľať tieto informácie, môžete upraviť nastavenia v prehliadači zariadenia a niektoré z nich zakázať. Zbierame dáta i pri Vašom používaní našich veterinárnych produktov, včítane informácií v používateľských účtoch.

Používanie Vašich osobných informácií/údajov, týkajúcich sa nami dodávaných produktov veterinárnej starostlivosti podlieha Vášmu súhlasu v prípadoch, kedy je to nevyhnutné podľa právnych predpisov. Svoj udelený súhlas so spracovaním individuálnych informácií/údajov môžete kedykoľvek odvolať napr. odhlásením z odberu informácií o produkte.

Čo robíme s osobnými údajmi

Zhromažďujeme údaje, ktoré pomáhajú zlepšiť používateľské skúsenosti a pomáhajú identifikovať medzery v starostlivosti o zvieratá.

Pritom:

 • Vaše osobné údaje používame k tomu, aby sme Vám mohli poskytovať zákaznícky servis, ako je kontrola stavu objednávky, jej plnení alebo spolupráce s veterinárom;
 • neposkytujeme Vaše osobné údaje žiadnym spôsobom, na ktorý sa táto politika nevzťahuje, bez toho, aby sme najprv získali váš súhlas.

Čo robíme s Vašimi osobnými údajmi 

Keď využívate naše produkty a služby, môžeme tiež použiť vaše osobné údaje a informácie:

 • aby bolo možné udržovať a zlepšovať naše produkty a služby, napríklad pokiaľ vieme, ktoré časti našich webových stránok často vedú k volaniu od zákazníkov požadujúcich vysvetlenie, pomáha nám to vedieť, ako zlepšiť design našich stránok;
 • za účelom vývoja nových produktov a služieb, napríklad sledovanie počtu požiadaviek na dodanie ďalších produktov nám umožňuje vyvinúť aplikácie, ktoré uľahčia prácu s našimi odberateľmi;
 • za účelom personalizácie nášho vzťahu;
 • za účelom poskytovania služieb a dodania objednávok, čo zahŕňa zdieľanie Vašej adresy s poskytovateľmi doručovacích služieb, ako je Česká pošta a ďalší alebo zdieľanie nutných informácií s tretími stranami, ktoré poskytujú Covetrus e-mailové riešenia, služby hosťovania v cloude, spracovanie platieb, podporu a údržbu webových stránok a prípadne právne, regulačné alebo auditorské služby;
 • za účelom dodržiavania právnych predpisov, napr. vedieme záznamy o dodaných produktoch či liečivách a môžeme zdieľať Vaše osobné údaje so štátnymi úradmi, to všetko však vždy len podľa predpisov. To môže zahŕňať poskytnutie požadovaných osobných informácií v súvislosti s povinným zverejňovaním zákonných predpísaných látok štátnym regulačným úradom; môžeme zdieľať Vaše osobné údaje, aby sme vyhoveli požiadavkám úradov, prípadne v rámci obhajoby alebo uplatňovania našich zákonných práv alebo nárokov. Pokiaľ sme takto povinní zdieľať Vaše informácie, pokúsime sa Vás v konkrétnom prípade informovať, pokiaľ by také oznámenie neporušilo zákon alebo záväzné rozhodnutie;
 • v prípade prevodu závodu alebo inej korporátnej zmeny; pokiaľ je Covetrus zapojený do predaja aktív, fúzie, akvizície, prevodu závodu alebo inej zmeny kontroly, môžeme Vaše informácie zdieľať s ostatnými zúčastnenými subjektami. Budeme požadovať, aby každý takýto (nástupnícky) podnikateľský subjekt tieto zásady ochrany osobných údajov dodržoval a budeme Vás informovať o všetkých prípadných zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť Vaše informácie. V prípade prevodu závodu, pokiaľ nie je zákonom inak požadované alebo umožnené, môžete požiadať o vymazanie svojich informácií z našich záznamov;
 • niekedy Covetrus spolupracuje s ďalšími spracovateľmi, poskytovateľmi služieb a ďalšími dodávateľmi; pokiaľ náš záväzok zahŕňa odovzdávanie osobných údajov, Covetrus vyžaduje, aby spracovateľ tieto údaje spracoval v súlade s právnymi predpismi a v súlade s týmito zásadami; dohoda o ochrane osobných údajov je uzatvorená vždy pred odovzdaním akýchkoľvek osobných údajov. Váš výslovný súhlas k poskytovaniu osobných údajov je vyžadovaný, pokiaľ to zákon vyžaduje.

Správa dát

 • Webové stránky. Súkromie Vašich informácii môžete upraviť a spravovať prostredníctvom našich webových stránok alebo prostredníctvom používateľského účtu, čo Vám umožní odhlásiť sa z určitých funkcií, ktoré ponúkame. Úpravou nastavenia zariadenia alebo prehliadača môžete spravovať informácie úpravou svojho osobného profilu, predplatného, ​​súborov cookies a služieb určovania polohy.
 • E-mailom. Môžete kedykoľvek odhlásiť odoberanie newsletteru alebo iných marketingových informácii prostredníctvom odkazov v e-mailoch, ktoré od nás dostanete. Každý e-mail, ktorý od nás dostanete, Vám umožní odhlásiť sa z prijímania budúcich e-mailov.
 • Produkty. Akékoľvek zasielanie informácií o produktoch a ponúkanie produktov je podmienené buď súhlasom používateľa alebo predchádzajúcim obchodným vzťahom s nami. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 • Kontaktujte nás. Pokiaľ chcete zmeniť alebo aktualizovať svoje osobné údaje alebo získať akékoľvek ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať aj na adrese calibra@mojacalibra.sk.

Ako chránime vaše dáta - technické opatrenia

Bezpečnosť a dôvernosť Vašich osobných údajov je pre nás nesmierne dôležitá. Implementovali sme technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia k ochrane Vašich osobných údajov. V rámci nášho úsilia o ochranu Vašich osobných údajov sme prijali nasledujúce opatrenia:

 • požiadavka na heslo pri prístupe k Vašim osobným informáciám;
 • používanie firewall pre ochranu informácii uložených na našich serveroch;
 • využitie šifrovania pri prenose osobných informácii na naše servery;
 • obmedzenie počtu pracovníkov, ktorí majú potenciálny prístup k osobným údajom; a
 • pravidelné zálohovanie systémov na ochranu integrity osobných informácii a údajov.

Existuje vždy určité riziko, že neautorizovaná tretia strana prelomí naše bezpečnostné systémy. V prípade narušenia bezpečnosti Vašich osobných údajov Vás budeme informovať. Také oznámenie by zahŕňalo popis udalosti, aké informácie boli prelomené, čo Covetrus robí a koho by mala dotknutá osoba kontaktovať s ďalšími otázkami.

Ochrana súkromia detí

Covetrus vedome nepredáva produkty, nevyžaduje a nespracováva osobné údaje detí, tj. osôb mladších ako 18 rokov, bez súhlasu rodičov. Ak zistíme, že dieťa mladšie ako 18 rokov nám predložilo informácie bez súhlasu rodičov, prijmeme všetky primerané opatrenia k jeho odstráneniu z našich databáz a nepoužijeme tieto informácie k žiadnym účelom (s výnimkou prípadov, kedy je to nevyhnutné, k ochrane dieťaťa alebo iných osôb). Pokiaľ sa dozviete o akýchkoľvek osobných údajoch, ktoré sme získali od detí mladších ako 18 rokov, kontaktujte nás prosím na adrese: calibra@mojacalibra.sk.

Vaše práva

Dodržiavame predpisy o ochrane osobných údajov.

 • Transparentnosť a právo na informácie. Poskytujeme upozornenia o tom, akým spôsobom v okamihu zhromažďovania osobných údajov používame Vaše osobné údaje. Toto oznámenie o ochrane súkromia tiež v konkrétnych prípadoch zverejňujeme za účelom väčšej transparentnosti, o čom svedčia i tieto zásady.
 • Právo na prístup, opravu, obmedzenie spracovania a výmaz. Poskytujeme subjektom osobných údajov prístup k ich osobným údajom, pokiaľ to vyžadujú platné právne predpisy alebo Vaša žiadosť. Navyše opravíme osobné údaje, pokiaľ sú nesprávne, nepresné či neúplné. Znamená to teda, že nás môžete kedykoľvek požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás dotýkajú, sú či nie sú našou spoločnosťou spracovávané, a pokiaľ spracovávané sú, potom za akými účelmi, v akom rozsahu, komu sú poskytované či sprístupnené, počas akej doby ich budeme spracovávať, či a ako uplatníte právo na ich opravu, výmaz, obmedzenie, spracovanie, či ako a kde môžete vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov. Budeme Vás bližšie informovať, odkiaľ sme Vaše osobné údaje získali a či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania.
 • Zabezpečíme Vaše právo na výmaz Vašich osobných údajov, čo znamená, že sme povinní vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (a) už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (b) spracovanie je protiprávne, (c) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (d) nám to stanovuje zákonná povinnosť. Výnimkou sú prípady, kedy je nutné Vaše osobné údaje uchovať pro splnenie právnych povinností, z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia alebo napr. pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 • Zabezpečíme Vaše právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, teda tak, že dokiaľ nebudú vyriešené akékoľvek sporné otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov. Obmedzíme spracovanie osobných údajov, pokiaľ popierate ich presnosť, spracovanie je protiprávne a odmietnete výmaz osobných údajov, Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujeme ich pre výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo v prípade Vašej oprávnenej námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov.
 • Právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu a odvolať súhlas. Ďalej môžete kedykoľvek zrušiť akúkoľvek marketingovú komunikáciu s našou spoločnosťou. Právo vzniesť námietku znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané, pokiaľ tu neexistujú závažné oprávnené dôvody pre ďalšie spracovávanie.
 • Právo vzniesť námietku taktiež znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame z dôvodu nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu našej spoločnosti, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané, pokiaľ neexistujú závažné oprávnené dôvody pre ďalšie spracovávanie.
 • Právo na prenositeľnosť dát. Na základe Vašej konkrétnej situácie Vám poskytujeme právo získať a opätovne použiť osobné údaje naprieč rôznymi službami, včítane prenosu osobných údajov na iného správcu dát alebo na dôveryhodnú tretiu stranu.
 • Zmeny účelu spracovania a výslovný súhlas. Máte možnosť vyjadriť svoj súhlas so spracovaním Vašich údajov pre nové a iné účely, než pre ktoré ste pôvodne svoj súhlas udelili. Príp. Vás budeme informovať o právnom základe nového spracovania v prípadoch, kde bude nutné získať Vás výslovný súhlas. Dátum, ktorý vidíte v týchto zásadách ochrany osobných údajov, bude obsahovať posledný dátum aktualizácie zásad.

Medzinárodný prenos dát

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané spoločnosti NOVIKO s.r.o., so sídlom Palackého třída 163, Brno, PSČ: 612 00, IČO: 284 33 092, DIČ: CZ28433092, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, pod sp.zn. C 61588, ktorá je materskou spoločnosťou Správcu a sídli v Českej republike. Odovzdanie Vašich osobných údajov prebieha najmä za účelom plnenia uzavretej zmluvy (vr. dodávky objednaného tovaru), za účelom Vášho kontaktovania s tým spojeného, ďalej za účelom analýzy obchodnej činnosti Správcu. V prípade využitia marketingových kampaní, Správca odovzdáva Vaše osobné údaje spoločnosti NOVIKO s.r.o. tiež za účelom Vášho marketingového oslovovania. Vzhľadom na štruktúru koncernu Správca bude spoločnosť NOVIKO s.r.o. vykonávať aj činnosti spojené s ochranou Vašich osobných údajov, vrátane ich zabezpečenia a vybavovania Vašich otázok a žiadostí. Spoločnosť NOVIKO s.r.o. tiež zaisťuje prevádzku a správu webu (e-shopu), sprostredkováva dopravu produktov (plnenia zmluvy) a súčasne je aj sprostredkovateľom služieb platobných brán.

O týchto zásadách

Čas od času tieto zásady preskúmavame a môžeme ich revidovať, pretože pridávame nové funkcie a služby. Nižšie uvádzame dátum, kedy boli na tejto stránke zverejnené posledné zmeny. Pokiaľ aktualizujeme zásady ochrany osobných údajov s významnými zmenami, budeme Vás informovať, napríklad umiestením poznámky na našich webových stránkach. Pravidlá pravidelne kontrolujte, a to najmä predtým, ako nám poskytnete akékoľvek informácie.

Tieto zásady sa dotýkajú návštevníkov webových stránok, poskytovateľov veterinárnej zdravotnej starostlivosti, majiteľov zvierat, používateľov aplikácií a produktov a ďalších zákazníkov globálnej skupiny spoločností Covetrus. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na iné spoločnosti, ktoré inzerujú naše služby, ani na služby ponúkané inými spoločnosťami, vrátane tých, ktoré môžu byť spojené s našimi službami.

Používanie súborov cookies

Pri prehliadaní našich webových stránok sa do Vášho prehliadača ukladajú informácie v podobe tzv. dátových súborov cookies (malé textové súbory „cookies“). V rámci fungovania týchto súborov cookies sa do nich ukladajú údaje o tom, akým spôsobom stránku používate (identifikátory, dátum návštevy atď.). Dôvodom využívania cookies je tak najmä uľahčenie používania našich webových stránok a i zobrazovania personalizovaného obsahu a ponuky.

Ukladaniu niektorých súborov cookies môžete zabrániť a už existujúce cookies môžete zmazať prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pokiaľ však budú cookies neaktívne, nebude možné využívať všetky prvky našej webovej stránky. Väčšina novších webových prehliadačov ponúka možnosť kontroly uložených cookies prostredníctvom nastavenia prehliadača. Každý prehliadač má toto nastavenie iné.

Cookies delíme na cookies prvej strany (first party cookie) – ich platnosť je obmedzená na doménu webu, ktorý prehliadate. Tieto cookies sú považované za bezpečnejšie. Cookies tretej strany (third party cookie) – sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. Používateľa je tak možné sledovať naprieč doménami. Používajú sa často pre vyhodnotenie účinnosti reklamných kanálov.

Podľa trvanlivosti je možné cookies rozdeliť na krátkodobé (session cookie) – vymažú sa z Vášho počítača po zatvorení prehliadača. Dlhodobé (persistent cookie) – po zatvorení prehliadača zostávajú zachované, vymažú sa až po uplynutí veľmi dlhej doby (tá záleží na nastavenie Vášho prehliadača a nastavenia cookies). Môžete ich taktiež ručne odstrániť.

 • Cookies, ktoré ukladá naša doména:

Nevyhnutné cookies – ide o základné technické cookies, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby navštívené webové stránky plnili svoje základné funkcie. Tento druh súborov cookies umožňuje navigáciu na stránkach a použitie Vami požadovaných prvkov, napr. prístup k zabezpečeným oblastiam stránok. Sú zodpovedné napr. za uchovanie vybraného tovaru v košíku, zobrazovanie zoznamu obľúbených výrobkov (schránka), príp. za aktiváciu filtrov. Bez týchto cookies by nebolo možné  poskytovať služby, ktoré umožňujú prevádzku našich webových stránok. K využívanie týchto súborov cookies nie je nutný Váš výslovný/aktívny súhlas. Tieto súbory cookies sú používané na základe zákona.

Výkonnostné a analytické cookies – ide o cookies, ktoré sa týkajú výkonu našich webových stránok a našich reklamných kampaní. Obsahujú anonymné informácie o tom, akým spôsobom a v akom rozsahu návštevníci používajú webové stránky. Prostredníctvom týchto súborov cookies je možné vidieť interakciu medzi návštevníkmi a našimi webovými stránkami, pretože nám poskytujú informácie o navštívených oblastiach, o čase strávenom na stránkach a o výskytu prípadných problémov, napr. chybových hlásení. Tento druh cookies nám pomáha zlepšiť výkon našich webových stránok. Rovnako tu existujú funkčné cookies, ktoré umožňujú vylepšovanie komfortu a účinnosti webových stránok a sprístupnenie najrôznejších funkcií. Vo funkčných cookies je napríklad možné uložiť nastavenia zobrazenia, písma alebo jazykové nastavenia. Zaznamenávajú Vaše preferencie. K využívaniu týchto súborov cookies je nutný Váš súhlas.

Cielené/marketingové cookies – tieto cookies je možné využívať pre znázornenie a cielenie reklamy, ktorá je relevantná pre používateľa a jeho záujmy. Tieto cookies sa používajú i pre ukladanie a meranie efektivity reklamnej kampane, s ktorou sa zákazník zoznámil počas návštevy konkrétnych webových stránok. Preto je napr. možné vhodnejším spôsobom komunikovať s potenciálnymi inzerentmi. K využívaniu týchto súborov cookies je nutný Váš súhlas.

 • Cookies tretích strán – cudzích domén:

Počas doby prehliadania našich webových stránok môžu byť zasielané cookies priamo z týchto stránok, ale i z webových stránok spravovaných inými subjektmi (cudzie cookies, cookies tretích stran). Ide o najrôznejšie tzv. pluginy. Sú súčasťou webovej stránky, generujú ich priamo tieto weby odlišných subjektov a vkladajú ich na navštívené stránky. Pluginy sú obvykle určené pre sociálne siete ku zdieľaniu obsahu týchto sietí.

Existencia týchto pluginov na webových stránkach znamená prenos cookies tam a späť medzi webovými stránkami tretími stranami. Všetky informácie, ktoré zhromaždia tretie strany, budú zodpovedať zásadám ochrany nášho webu a zásadám ochrany informácií týchto subjektov.

GOOGLE ANALYTICS

Na našich stránkach používame niektoré nástroje služby Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“), a to pre analýzu návštevnosti nášho webu. Ide o cudzie cookies (cookies tretích strán), ktoré sa zhromažďujú a spracovávajú anonymne pre potreby monitorovania prehliadania a zvýšenia efektivity navigácie (výkonnostné cookies). Tieto cookies sú riadené treťou stranou a Správca nemá prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov.

Analytické cookies Google Analytics sa používajú k zhromažďovaniu informácií, ktoré nám pomáhajú zisťovať, akým spôsobom návštevníci využívajú naše stránky a aké sú ich preferencie, a to anonymne (medzi zhromažďovanými informáciami je však IP adresa používateľa). Google Analytics tieto informácie zhromažďuje a spracováva tak, aby z nich následne zostavil štatistické prehľady o využití webových stránok. Nevyužívame ale tento nástroj k monitorovaniu ani k zhromažďovaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré by mohli viesť k identifikácii návštevníkov webových stránok. Naše webové stránky nedovoľujú vykonávať operácie tohto typu tretím stranám. IP adresy nie sú priraďované k žiadnym iným údajom, ktoré Google vlastní, ani sa nepokúšajú priradiť IP adresy k identitám používateľov webových stránok. Google môže tieto informácie postúpiť tretím stranám, ak to nariaďujú právne predpisy alebo ak tretie strany spracovávajú tieto údaje pre potreby a v mene spoločnosti Google.

Podrobnejšia informácie o cookies nástrojoch Google Analytics nájdete na webových stránkach Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk&ref_topic=2919631.

Môžete zablokovať ukladanie cookies úpravou nastavení vo Vašom prehliadači. Zároveň uvádzame, že ak si neprajete, aby boli Vaše údaje zhromažďované pomocou nástroja Google Analytics, máte možnosť nainštalovať si do svojho prehliadača prídavný doplnok (add-on), tzv. Google Analytics opt-out, z následujúceho odkazu:sk.

 • Na našich webových stránkach používame následujúce cookies:

Názov cookie

Vydavateľ

Typ

Trvanlivosť

Popis a účel

PHPSESSID

mojacalibra.sk

nevyhnutné

po dobu relácie

Zachovanie stavu používateľskej relácie v požiadavkách na stránku.

nette-samesite

mojacalibra.sk

nevyhnutné

Po dobu využívania služby

Je možné rozpoznať, čo viedlo k načítaniu stránky (prekliknutie odkazu na inom webe, odoslanie formulára, načítanie vo vnútri iframe, pomocou JavaScriptu atď).

ads/ga-audiences

Google

marketingové

po dobu využívania služby

Remarketing, tj. cielenie internetovej reklamy.

GA4-G-BFY53KS59K

Google

marketingové

neurčito alebo do odmietnutia

Google Analytics, tj. analýza návštevnosti a používania webu

IDE

Google

marketingové

 

Zber audiencií, remarketingové dáta v rámci Display&Video360

Zhromaždené súbory cookies sú spracovávané ďalšími spracovateľmi:

Prehľad systémov, ktorých cookies tretích strán používame:

Systém

K čomu slúžia

Google Display&Video360 (predtým DoubleClick)

Používame k meraniu efektivity a realizácii online marketingových kampaní (reklamy). Nástroj nám pomáha zobrazovať personalizovanú reklamu práve podľa vášho správania na webe mojacalibra.sk.

Google Analytics

Nástroj na analýzu webových stránok od Google, Inc., ktorý vám ukladá do prehliadača cookie, aby mohol vyhodnotiť chovanie na webu a vytvoriť tak report o chovaní používateľov nášho webu.

Google tag manager

Správca značiek Google je nástroj, ktorý nám umožňuje spravovať marketingové a analytické značky a umiestňovať ich na naše webové stránky.

Google Ads

Používame k meraniu efektivity a realizácii online marketingových kampaní (reklamy). Nástroj nám pomáha zobrazovať personalizovanú reklamu na základe vášho chovania na webe mojacalibra.sk.

Google Ads je reklamní systém provozovaný společností Google.

Packeta

Widget od prepravnej služby Packeta s.r.o. využívame pre účely interaktívnej mapy s výberom výdajných miest zásielok. Nástroj nám pomáha zobrazovať najbližšie výdajné miesta (po odsúhlasení načítania Vašej polohy) alebo nájsť miesta na základe funkcie vyhľadávania.

 

Ako nás kontaktovať s otázkami

Ako sme už uviedli vyššie, akékoľvek žiadosti môžu byť predložené takto:

 • Odmietnutie marketingovej komunikácie: môžete sa kedykoľvek odhlásiť podľa pokynov k odhláseniu z našich komerčných e-mailov – calibra@mojacalibra.sk
 • Ak chcete uplatniť ostatné práva: Zašlite svoju požiadavku na calibra@mojacalibra.sk Reakciu od nás dostanete čo najskôr, najneskôr do 72 hodín od jej doručenia. Pokiaľ z nejakého dôvodu potrebujeme túto dobu predĺžiť, budeme vás kontaktovať.
 • Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov je vám k dispozícii náš poverenec pre ochranu osobných údajov na vyššie uvedených e-mailových adresách.
 • Uplatnenie Vašich práv sa nedotýka Vášho práva podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Takto môžete urobiť najmä v prípadoch, keď sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje spracovávané neoprávnene alebo v rozpore s právnymi predpismi. Sťažnosť môžete podať na Úrade pre ochranu osobných údajov, ktorého sídlo sa nachádza na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Zásady aktualizované dňa 1. 1. 2022