Prejsť k obsahu Prejsť k hlavnému menu Prejsť k vyhľadávaniu

Doprava zadarmo už pri nákupe nad 30 €!
U malých zásielok zvýhodnená cena Packety 2 €

Zavrieť

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI COVETRUS SK S.R.O.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky pre predaj tovaru a služieb (ďalej len "Obchodné podmienky" alebo „VOP“) upravujú zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Covetrus SK s.r.o., so sídlom Fraňa Mojtu 18, Nitra 949 01, IČO: 51 728 923, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 129501/B (ďalej tiež "Predávajúci") a fyzickými osobami, ktoré sú v zmluvnom vzťahu k Predávajúcemu v postavení kupujúceho tovaru, výrobkov, či služieb (ďalej tiež "Kupujúci").
Kontakty: +421 949 003 744 (pracovné dni 9:00 – 15:00 hod.)
Zákaznícka linka: zakaznicky.servis@mojacalibra.sk

1.2. Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú iba na prípady, keď je Kupujúci spotrebiteľom. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v účinnom znení.

1.3. Tieto Obchodné podmienky sa uplatnia v prípadoch, keď medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká záväzkový vzťah, ktorého predmetom je predaj a kúpa určeného produktu, tovaru, či služby (ďalej tiež súhrnne ako "Produkty" či "Tovar"). Tieto Obchodné podmienky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorá na obsah týchto Obchodných podmienok odkáže. Tieto Obchodné podmienky určujú časť obsahu zmluvy, ak zmluva neurčuje výslovne inak.

1.4. Kópiu týchto Obchodných podmienok dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu. Ďalej uvádzame, že faktúru so základnými údajmi zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci formou odkazu na stiahnutie Faktúry.

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného Tovaru Predávajúcom na webových stránkach – v e-shope Predávajúceho. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim.

2.2. Prijatie objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, avšak na vznik zmluvy toto potvrdenie nemá vplyv. Kúpna zmluva je potom uzavretá prijatím návrhu zo strany predávajúceho vo forme odoslanie objednaného tovaru. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2.3. Pred zaslaním objednávky je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

2.4. Vyššie popísaným postupom vedúcim k uzatvoreniu kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Webová stránka E-shopu obsahuje zreteľnú možnosť VOP pred odoslaním objednávky preštudovať.

2.5. Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípadoch, kedy sa Tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným
spôsobom zmenila cena Tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

3. DODANIE A PREVZATIE TOVARU

3.1. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá Tovar a umožní mu k nemu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu a Kupujúci sa zaväzuje, že Tovar prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.

3.2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.

3.3. Predávajúci Kupujúcemu odovzdá vec i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou. Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak má predávajúci Tovar odoslať, odovzdá vec Kupujúcemu až keď mu vec odovzdá dopravca.

3.4. Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v ujednanom množstve, akosti a prevedení. Ak nie je ujednané, ako ma byť Tovar zabalený, Predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci Tovar pre prepravu.

3.5. Spôsob dodania Tovaru je určený v objednávke. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, ide úhrada dopravného k tiaži Kupujúceho a jeho výška bude stanovená v objednávke. Kupujúci preberá najneskôr odoslaním Tovaru (odovzdaním Tovaru k preprave) riziko vzniku škody na Tovare. Jednotlivé spôsoby dopravy/dodanie sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti.

3.6. Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, Predávajúcim nezavinených skutočností. Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť splnenie dodávky v dôsledku vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho a má právo buď predĺžiť dodaciu lehotu, alebo odstúpiť od zmluvy.

3.7. Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam Tovaru.

3.8. S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaistenie bezproblémového zásobovania si Predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar Kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovú hodnotu presahujúcu 250 Eur vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného Tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami Kupujúceho stanovenými v objednávke.

3.9. Počas prevzatia zásielky vykoná Kupujúci kontrolu zásielky a neporušenosť ich obalov. V prípade doručenia zjavne poškodenej zásielky má Kupujúci právo túto zásielku neprijať, v tomto prípade ihneď spíše o tejto skutočnosti protokol s prepravcom, resp. osobou odovzdávajúcou Tovar. V prípade neskoršieho zistenia, najneskôr však do 3 pracovných dní od doručenia zásielky, oznámi túto skutočnosť Kupujúci Predávajúcemu. Ak neoznámi Kupujúci zjavné vady množstva, akosti alebo vyhotovení Tovaru v lehote podľa tohto odstavca, má sa za to, že Tovar bol dodaný bez zjavných chýb a v množstve dohodnutom v kúpnej zmluve.

3.10. V prípade dodania objednaného Tovaru v menšom, než objednanom množstve, Kupujúci prijme takto dodaný Tovar, podpíše dodací list a uvedie na ňom túto skutočnosť. Predávajúci následne podľa svojich prevádzkových možností bez zbytočného odkladu dodá Kupujúcemu nedodané množstvo Tovaru.

3.11. Produkty, ktorých výroba či dodávky boli ukončené, dodáva Predávajúci len do vypredania zásob Predávajúceho.

3.12. Pokiaľ je s Tovarom poskytovaný akýkoľvek darček, ktorý Kupujúci nevyužije, je Kupujúci povinný kontaktovať Predávajúceho vopred a informovať ho, že o darček nemá záujem. V takomto prípade bude Kupujúcemu predaný Tovar bez tohto darčeka. Pokiaľ sa tak nestane, Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný tento darček vrátiť.

4. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

4.1. Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov Kupujúceho zo strany sa použijú tieto Zásady ochrany osobných údajov.

5. CENY

5.1. V E-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

5.2. Kupujúci dostane Tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Kupujúci odoslaním objednávky s povinnosťou platby záväzne súhlasí s celkovou uvedenou cenou a so všetkými súvisiacimi poplatkami či inými úpravami ceny, tak ako boli popísané a prezentované v nákupnom košíku. Cena bude rovnako uvedená v dokončenej objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky Tovaru. Kupujúci má rovnako možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

5.3. Kupujúcemu, ktorý riadne dokončí registráciu na e-shope mojacalibra.sk, Predávajúci automaticky poskytne na objednaný tovar zľavu vo výške 3 (tri) % z kúpnej ceny Tovaru. Táto zľava sa neposkytuje na tovar: 1) u ktorého bola uplatnená kúpna cena znížená z dôvodu iného druhu akčnej ceny či zľavy 2) ktorý je predmetom inej predajnej akcie (veľké + malé balenie, darček k tovaru apod.). Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť bez náhrady poskytovania zľavy podľa tohto odstavca.

5.4. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového Tovaru alebo po dobu časovo určenú.

5.5. Ceny Tovaru nezahŕňajú náklady na dopravu či balenie Tovaru (Produktov).

6. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

6.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je Kupujúci oprávnený od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom musí v uvedenej lehote odoslať list o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho.

6.2. Odstúpenie a Tovar zasielajte na adresu: 

Noviko s.r.o.
Letiště Brno-Tuřany 964/13
627 00 Brno-Tuřany
Česká republika

6.3. Tovar Kupujúci vráti najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom Tovar prevzal.

6.4. Pokiaľ sa jedná o spotrebný Tovar, potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá Tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

6.5. Peniaze za vrátený tovar budú Kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

6.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

6.7. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s Formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu.

6.8. V prípade, že bude vrátený Tovar nekompletný či poškodený, môže Predávajúci požadovať po Kupujúcom čiastku zodpovedajúcu zníženiu hodnoty Tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

6.9. Ak sú s Tovarom spojené darčeky, je darovacia zmluva uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným Tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil.

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

8. RÔZNE

8.1. Kupujúci akceptáciou týchto Obchodných podmienok potvrdzuje, že tieto Obchodné podmienky riadne preštudoval, neobsahujú pre neho akékoľvek neprípustné ustanovenia a ako také ich bez výhrad prijíma.

8.2. Tieto Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku, ktorý je rozhodujúci aj pre ich výklad. Ak vzťah založený predmetnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom Predávajúci a Kupujúci zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom.

8.3. Individuálne dojednania odchyľujúce sa od týchto Obchodných podmienok musia byť v písomnej forme.

8.4. V prípade, že je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto Obchodných podmienok. Neúčinné ustanovenie sa nahradí takým ustanovením platným, účinným a vykonateľným, ktoré v najvyššej možnej miere zachováva ekonomický účel zamýšľaný neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanoveniam.

8.5. Tieto obchodné podmienky sú účinné a záväzné pre zmluvné vzťahy uzatvárané odo dňa 25. októbra 2022. Tieto Obchodné podmienky sú tiež zverejnené na internetovej adrese www.mojacalibra.sk a nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky Predávajúceho. Predávajúci je oprávnený tieto Obchodné podmienky v primeranom rozsahu zmeniť. 

8.6. Pokiaľ Kupujúci nesúhlasí s tým ako Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, môže sa obrátiť na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk);

8.7. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa neuplatní.

8.8. Kontaktnou e-mailovou adresou Predávajúceho je zakaznicky.servis@mojacalibra.sk