Menu

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. ÚVOD
  1. Tento dokument upravuje poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy medzi spoločnosťou  Covetrus SK s.r.o., so sídlom Fraňa Mojtu 18, Nitra 949 01, IČO: 51 728 923, zapísanou  v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 129501/B (ďalej tiež "Predávajúci") a fyzickými osobami, ktoré sú v zmluvnom vzťahu k Predávajúcemu v postavení kupujúceho tovaru, výrobkov, či služieb (ďalej tiež "Kupujúci"). Tento dokument sa vzťahuje iba na prípady, keď je Kupujúci spotrebiteľom. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
  2. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ upravuje ustanovenie § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení.
 2. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
  2. uzavretia zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo  zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči;
  3. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu  prevezmete tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
  4. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete  tovar,  ktorý  bol  dodaný  ako  posledný, ak  sa  tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
  5. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu  prevezmete  posledný  diel  alebo  kus,  ak  sa  dodáva  tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;
  6. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu  prevezmete prvý dodaný tovar, ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.
  7. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na adresu nášho skladu:
   Noviko s.r.o.
   Letiště Brno-Tuřany 964/13
   627 00 Brno-Tuřany
   Česká republika

   Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali elektronicky a nájdete ho aj medzi súbormi na stiahnutie na tejto stránke.
  8. Najprv nás, prosím, o tejto veci informujte prostredníctvom e-mailu na zakaznicky.servis@mojacalibra.sk
   Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme. Zároveň zaistíme spätný odvoz u nášho zmluvného dopravcu, ktorý si tovar na vrátenie vyzdvihne. Berte prosím na vedomie, že priame náklady na vrátenie tovaru nesiete Vy.
  9. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 3. DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
  1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
  2. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
  3. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť resp. doručíte pred uplynutím 14-dňovej lehoty odo dňa uplatnenia odstúpenia od zmluvy.
  4. Peniaze za vrátený tovar zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, než dôjde k doručeniu vráteného tovaru na predajňu alebo späť na naše reklamačné oddelenie (prípadne, ak preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný). Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na Váš bankový účet, ktorý ste uviedli vo Vašom používateľskom  profile, resp. ktorý ste nám oznámili v oznámení na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že tento spôsob vrátenia peňažných prostriedkov nie je možný, peňažné prostriedky Vám predávajúci vráti poštovou poukážkou na adresu uvedenú vo Vašom používateľskom  účte alebo v odstúpení od tejto zmluvy a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov
  5. Vrátený tovar musí byť nepoužitý a nepoškodený a s pripevnenými etiketami. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI COVETRUS SK S.R.O.

 1. Tento Reklamačný poriadok spoločnosti Covetrus SK s.r.o. upravuje vybavovanie reklamácií medzi predávajúcim, spoločnosťou  Covetrus SK s.r.o., so sídlom Fraňa Mojtu 18, Nitra 949 01, IČO: 51 728 923, zapísanou  v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 129501/B (ďalej tiež "Predávajúci")  a fyzickými osobami, ktoré sú v zmluvnom vzťahu k Predávajúcemu v postavení kupujúceho tovaru, výrobkov, či služieb (ďalej tiež "Kupujúci").
 2. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje iba na prípady, keď je Kupujúci spotrebiteľom. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 3. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné podmienky.
 4. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.
 5. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim. Tovar je vadný , ak nemá vlastnosti, ktoré boli zjednané, ustanovené právnymi predpismi alebo ktoré sú pre daný výrobok alebo službu obvyklé, najmä ak nebolo dodané dohodnuté množstvo, akosť a prevedenie alebo ak je zaťažený právom tretej strany.

  Kupujúci je povinný pri dodaní tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky. Kupujúci  je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. poškodená. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je Kupujúci povinný okamžite oznámiť e-mailom na adresu: zakaznicky.servis@mojacalibra.sk , spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať Predávajúcemu.
 6. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že zašle tovar na adresu:
  Noviko s.r.o.
  Letiště Brno-Tuřany 964/13
  627 00 Brno-Tuřany
  Česká republika
  Zásielka by mala byť označená viditeľne "REKLAMÁCIA"

  a Kupujúci tiež vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho Predávajúcemu. Podobu formulára určí Predávajúci a jeho vzor je na internetovej stránke Predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  1) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
  2) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu;
  3) reklamovaný tovar/výrobok musí byť Kupujúcim riadne zabalený, najmä aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave;
  4) tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.
 7. Najprv nás, prosím, o podaní reklamácie informujte prostredníctvom e-mailu na zakaznicky.servis@mojacalibra.sk
  Zaistíme spätný odvoz u nášho zmluvného dopravcu, ktorý si tovar na reklamáciu vyzdvihne. 
 8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci (tovaru), alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu veci alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za  vec bez vád , ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne používať  ako produkt bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád veci riadne používať . Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci  právo na primeranú zľavu z ceny produktu.
 9. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť Predávajúcemu poštou/kuriérom, ak Predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).
 10. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 11. Predávajúci alebo určená osoba vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie  tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme e-mailu  alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 12. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie Kupujúcemu  vydať písomný doklad  najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho vhodnou formou a zároveň bude Kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.
 13. Odôvodnene môže reklamáciu tovaru Predávajúci zamietnuť najmä z nasledujúcich príčin: - nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru; - neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru; - uplynutím záručnej doby tovaru/doby použiteľnosti; - mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim; - používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú  svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu; - neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar; - poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR; - poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami; - poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením; - neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci; - zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 14. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby  (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 15. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 16. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 17. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za vec bez vád , ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 18. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho  kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek Kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má Kupujúci nárok na tzv. zjednanie nápravy a to: - bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy; - primeraným znížením kúpnej ceny, - náhradným dodaním tovaru, - odstúpením od zmluvy
 19. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 20. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť tovaru teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
 21. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 22. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 23. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci  odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Viac informácií na: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

Súbory na stiahnutie