Prejsť k obsahu Prejsť k hlavnému menu Prejsť k vyhľadávaniu

Doprava zadarmo už pri nákupe nad 30 €!
U malých zásielok zvýhodnená cena Packety 2 €

Zavrieť

Spracovanie osobných údajov

Beriete na vedomie, že na základe vyplnenia kontaktného formulára, založenia zákazníckeho účtu, vytvorenia a odoslania objednávky alebo prihlásenia k odberu newslettera budú správcom, t. j. spoločnosťou Covetrus SK, IČO: 51 728 923, so sídlom Fraňa Mojtu 18, Nitra 949 01, ktorá je súčasťou globálnej skupiny Covetrus (ďalej ako „Covetrus“ alebo „správca“), spracovávané Vaše nasledujúce osobné údaje: e-mail, a ak ste nám ich poskytli, tak aj Vaše meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, internetové identifikátory (IP adresa) (ďalej ako „osobné údaje“). Kontakt na správcu: calibra@mojacalibra.sk. Pokiaľ vyplníte formulár, založíte zákaznícky účet, odošlete objednávku alebo sa prihlásite k odberu newslettera, súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje môže správca spracovávať za účelom zasielania newslettera (noviniek), ďalej na to, aby Vám zasielal obchodné oznámenia vo forme ponúk produktov alebo služieb, vrátane zasielania reklamy a ďalej k vnútornej analýze obchodnej činnosti správcu.

Vás súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, a to bez vplyvu na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Máte práva vyplývajúce z ochrany Vašich osobných údajov, ktoré sú špecifikované v našich zásadách ochrany osobných údajov, napr. máte právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neaktuálne, právo na vymazanie osobných údajov a právo byť zabudnutý; právo na obmedzenie spracovania, čo konkrétne znamená zúženie rozsahu spracovania osobných údajov, ďalej právo na prenosnosť osobných údajov, čo konkrétne znamená prenos osobných údajov inému správcovi. Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov za situácie, kedy chcete ukončiť priamy marketing voči Vám. Máte právo požadovať vysvetlenie a predložiť sťažnosť dozornému úradu. Všetky podrobné zásady ochrany osobných údajov správcu sú zverejnené na internetovej stránke správcu.

Ak udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov, udeľujete svoj súhlas na dobu nevyhnutnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z nášho zmluvného vzťahu, príp. na dobu, po ktorú je nutné Vaše osobné údaje spracovávať v súlade s oprávnenými záujmami správcu alebo v dôsledku plnenia zákonných povinností; po ukončení zmluvného vzťahu so správcom budú Vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované, ak sa k ich zachovaniu nebudú vzťahovať požiadavky podľa platných právnych predpisov alebo oprávnené záujmy správcu.

Za účelom vedenia marketingových akcií, vrátane zasielaní obchodných oznámení vo forme ponúk produktov a služieb a zasielania reklamy, môžeme odovzdať Vaše osobné údaje aj zmluvne poverenému subjektu, ktorý pre nás tieto služby poskytuje ako externý spracovateľ. K tomu dopĺňame, že je taký spracovateľ vždy zmluvne zaviazaný a zaisťuje bezpečnosť spracovania Vašich osobných údajov, s tým, že ich nie je oprávnený používať na akýkoľvek iný účel.

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané spoločnosti NOVIKO s.r.o., so sídlom Palackého třída 163, Brno, PSČ: 612 00, IČO: 284 33 092, DIČ: CZ28433092, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, pod sp.zn. C 61588, ktorá je materskou spoločnosťou Správcu a sídli v Českej republike. Odovzdanie Vašich osobných údajov prebieha najmä za účelom Vášho marketingového oslovovania. Vzhľadom na štruktúru koncernu Správcu bude spoločnosť NOVIKO s.r.o. vykonávať aj činnosti spojené s ochranou Vašich osobných údajov, vrátane ich zabezpečenia a vybavovania Vašich otázok a žiadostí. Spoločnosť NOVIKO s.r.o. tiež zaisťuje prevádzku a správu webu.

Viac informácií nájdete v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.