Beriete na vedomie, že na základe vyplnenia kontaktného formulára budú správcom, t. j. spoločnosťou Covetrus SK, IČO: 51 728 923, so sídlom Fraňa Mojtu 18, Nitra 949 01, ktorá je súčasťou globálnej skupiny Covetrus (ďalej ako „Covetrus“), spracovávané Vaše nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, e-mail, internetové identifikátory (IP adresa) (ďalej ako „osobné údaje“). Kontakt na správcu: calibra@mojacalibra.sk. Pokiaľ vyplníte formulár, súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje môže správca spracovávať za účelom zasielania newslettera (noviniek), ďalej na to, aby Vám zasielal obchodné oznámenia vo forme ponúk produktov alebo služieb, vrátane zasielania reklamy a ďalej k vnútornej analýze obchodnej činnosti správcu.

Vás súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, a to bez vplyvu na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Máte právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neaktuálne, právo na vymazanie osobných údajov a právo byť zabudnutý; právo na obmedzenie spracovania, čo konkrétne znamená zúženie rozsahu spracovania osobných údajov, ďalej právo na prenosnosť osobných údajov, čo konkrétne znamená prenos osobných údajov inému správcovi. Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov za situácie, kedy chcete ukončiť priamy marketing voči Vám. Máte právo požadovať vysvetlenie a predložiť sťažnosť dozornému úradu. Všetky podrobné zásady ochrany osobných údajov správcu sú zverejnené na internetovej stránke správcu. Ak udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov, udeľujete svoj súhlas na dobu nevyhnutnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z nášho zmluvného vzťahu, príp. na dobu, po ktorú je nutné Vaše osobné údaje spracovávať v súlade s oprávnenými záujmami správcu alebo v dôsledku plnenia zákonných povinností; po ukončení zmluvného vzťahu so správcom budú Vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované, ak sa k ich zachovaniu nebudú vzťahovať požiadavky podľa platných právnych predpisov alebo oprávnené záujmy správcu.

Viac informácií nájdete v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.