O SPOLOČNOSTI NOVIKO s.r.o.

 

 1. O skupine NOVIKO s.r.o.

Spoločnosť NOVIKO s.r.o. pôsobí prostredníctvom centralizovanej a automatizovanej distribučnej siete s veľkým výberom značkových výrobkov a produktov, vrátane privátnej značky NOVIKO. Spoločnosť NOVIKO ponúka svojim zákazníkom tiež inovatívne technologické riešenia, vrátane software pre riadenie praxe.

Kontaktné údaje nájdete v poslednej časti týchto zásad.

 1. Prehľad.

Vaše súkromie je pre nás dôležité. V rámci nášho záväzku k etickému a zodpovednému prístupu plne rešpektujeme Vaše súkromie a Vaše ďalšie práva a slobody.

Tieto všeobecné zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady„) stanovujú princípy, na základe ktorých používame Vaše osobné údaje. Všetci zamestnanci a tí, s ktorými zdieľame Vaše osobné údaje, musia dodržiavať rovnaké alebo prísnejšie pravidlá, než ktoré uvádzame nižšie.

Henry Schein sa zaväzuje chrániť informácie, ktoré nám zverili naši zákazníci, zamestnanci, partneri, dodávatelia a predajcovia. Zhromažďujeme a používame osobné údaje najmä na plnenie obchodných funkcií a na poskytovanie kvalitných produktov a služieb starostlivosti našim zákazníkom.

V súlade s našimi hodnotami a princípmi zaobchádzame so všetkými získanými osobnými údajmi najmä v súlade so zásadou transparentnosti, vrátane práva na informácie o spracovaní osobných údajov, zásadou obmedzenia účelu spracovania, minimalizácie získavaných osobných údajov, integrity a dôvernosti, zodpovednosti a zachovania súkromia. K tomu sa bližšie dočítate nižšie.

Tieto zásady platia pre všetky osobné údaje v akomkoľvek formáte alebo médiu vzťahujúce sa ku všetkým zamestnancom, zákazníkom, predajcom a ostatným, ktorí obchodujú so spoločnosťou NOVIKO.

 1. Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme.

Za osobné údaje považujeme akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. V závislosti na Vašich vzťahoch s NOVIKO s.r.o. zhromažďujeme a spracovávame rôzne typy osobných údajov od zamestnancov, dodávateľov, kandidátov, zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a predajcov.

Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme:

 • Zákazníci a dodávatelia: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, tel. číslo, bankové spojenie, daňové a finančné informácie, kontaktné informácie na zodpovednej osoby, komunikačné a prihlasovacie informácie v rámci IT, iné sieťové identifikátory (IP adresy, cookies), posúdenie spoľahlivosti, informácie o našom obchodnom vzťahu, informácie o množstve a type odobratého tovaru a služieb, videozáznamy z bezpečnostných kamier.
 • Zamestnanci a kandidáti: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresa, tel. číslo, bankové spojenie, daňové a finančné informácie, kontaktné informácie na zodpovednej osoby, komunikačné a prihlasovacie informácie v rámci IT, iné sieťové identifikátory (IP adresy, cookies), počet detí, dosiahnuté vzdelanie, údaje o zdravotnom stave, o personálnom spisu, lokačné údaje, lokalizačné údaje, údaje vyžadované právnymi predpismi, údaje o zamestnanie a históriu, výhody, kompenzácia, výkonnosti, videozáznamy z bezpečnostných kamier.
 • Zákazníci našich zákazníkov: pristupujeme k osobným údajom od zákazníkov našich zákazníkov, ktoré môžu obsahovať dôverné informácie, iba v prípade, keď je nutné túto službu poskytnúť. V tomto kontexte rokujeme menom našich zákazníkov a služba sa riadi dohodou o spracovaní dát.
 • Návštevníci kancelárskej budovy: meno a kontaktné informácie a videozáznamy z bezpečnostných kamier v niektorých našich kancelárskych budovách.
 • Používatelia webových stránok a sociálnych médií: okrem informácií, ktoré návštevníci poskytujú dobrovoľne, automaticky zhromažďujeme názov domény, adresu IP, typ a verziu prehliadača, operačný systém a platformu, priemerný čas strávený na našich webových stránkach, prehliadané stránky, informácie hľadaných časov prístupu a ďalších relevantných štatistík. Naše webové stránky taktiež používajú súbory Cookies a Google analytics.

Súbory Cookies sa skladajú z častí kódu nainštalovaných v prehliadači, ktoré pomáhajú našej spoločnosti pri poskytovaní služieb podľa popísaných účelov. Niektoré z účelov, pre ktoré sú súbory Cookies nainštalované, môžu tiež vyžadovať Váš súhlas. Ak je inštalácia súborov Cookies založená na súhlase, môže byť tento súhlas slobodne odvolaný kedykoľvek. Cookies je možné užívať na uloženie užívateľské relácie a na vykonávanie ďalších činností, ktoré sú rozhodujúce pre chod našej domény, napríklad vo vzťahu k distribúcii prevádzke domény/webu. Používanie Cookies slúži tiež na uloženie predvolieb prezerania a optimalizáciu užívateľského zážitku pri prezeraní. Medzi týmito súbormi Cookies sú napríklad tie, ktoré sa používajú pre nastavenie jazykových a menových preferencií.

Naše služby nie sú zamerané na deti. Vedome nezískavame osobné údaje od detí. Ak rodič alebo opatrovník zistí, že jeho dieťa poskytlo našej spoločnosti osobné údaje bez ich súhlasu, obratom nás kontaktujte. Ak zistíme, že sa dieťa zaregistrovalo na službu a poskytlo nám osobné údaje, tieto informácie z našich súborov odstránime.

 1. Zdroje osobných údajov

NOVIKO spracováva rôzne typy osobných údajov na vykonávanie každodennej obchodnej činnosti. Pri zhromažďovaní a používaní osobných údajov používame okrem iného zásadu minimalizácie údajov, ktorá zaisťuje, že zhromažďujeme len nevyhnutné informácie a potrebné osobné údaje, informujeme subjekty osobných údajov a vyžiadame súhlas so spracovaním osobných údajov tam, kde je to nutné.

Niektoré z týchto osobných údajov sú zhromažďované priamo od Vás v nasledujúcich situáciách, kedy napr.:

•             požiadate o pozíciu v našej spoločnosti;

•             vyjednávame a/alebo uzatvárame zmluvný vzťah;

•             poskytujete nám akýkoľvek typ služby ako poskytovateľ alebo dodávateľ;

•             keď vám poskytneme akýkoľvek typ služby, produktu alebo užívateľskú podporu;

•             pri prechádzaní alebo používaní našich webových stránok, služieb elektronického obchodu alebo stránok sociálnych médií;

Niekedy získavame dáta od tretích strán, vrátane dcérskych spoločností a pobočiek spoločnosti NOVIKO s.r.o. po celom svete, v nasledujúcich situáciách:

•             môžeme vykonať analýzu, aby sme zistili ďalšie produkty a služby, ktoré by mohli byť zaujímavé;

•             môžeme zdieľať dáta v koncerne pre centralizáciu systémov riadenia vzťahov so zákazníkmi;

•             môžeme nakupovať dáta od externých spoločností na marketingové účely.

 1. Použitie a účely osobných údajov.

Účely, na ktoré spracovávame Vaše osobné údaje, sa môžu líšiť v závislosti od typu vzťahu, ktorý máte s nami, napríklad ak ste jedným z našich zamestnancov, zákazníkov alebo používateľov webu. Osobné údaje fyzických osôb sa spracúvajú podľa princípu obmedzenia účelu. Použitie osobných údajov na iné účely by malo byť konzistentné s pôvodným účelom získania a nesmie byť proti Vášmu očakávania vo vzťahu k ochrane osobných údajov, inak si vyžiadame Vaše oprávnenie či súhlas.

•             Zamestnanci a kandidáti: ak sa uchádzate o zamestnanie, používame Vaše osobné údaje k tomu, aby sme Vás mohli považovať za zamestnancov a spravovať Vašu žiadosť a/alebo účet. Ak máte pracovný vzťah s NOVIKO s.r.o., používame Vaše osobné údaje pre rozvíjanie našich zmluvných vzťahov, pre vykonávanie hodnotenie výkonu a dodržiavania zákonných povinností, vrátane daňových a pracovných predpisov.

•             Zákazníci: využívame informácie našich zákazníkov na udržiavanie našich obchodných vzťahov, na zabezpečenie riadneho fungovania každodenného podnikania, k dodržiavaniu daňových a iných predpisov, na správu predaja a marketingových aktivít, zasielanie obchodných oznámení a reklám, poskytovanie zliav či iných výhod, na vymáhanie pohľadávok.

•             Zákazníci našich zákazníkov: poskytujeme služby podpory zákazníkom, ktorí v prípade potreby využívajú naše produkty a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V rámci tzv. dropshippingu sa osobné údaje fyzických osôb spracúvajú pre zákazníkov, ktorým naša spoločnosť doručuje tovar na pokyn nášho zákazníka.

• Potenciálni zákazníci: informácie od potenciálnych zákazníkov slúžia na to, aby bolo možné reagovať na žiadosti o informácie, produkty alebo služby a pre marketingové aktivity.

• Dodávatelia: ak máte obchodný alebo profesionálny vzťah s NOVIKO, použijeme Vaše osobné údaje k udržiavaniu a rozvoju našich obchodných vzťahov s Vami, dodržiavanie daňových a iných predpisov.

• Návštevníci kancelárskej budovy: naše budovy a priestory majú všeobecne fyzické a technické kontroly prístupu a pohybu; niektoré z nich majú zabezpečovacie systémy na bezpečnostné účely.

• Používatelia webových stránok a sociálnych médií: zhromažďujeme osobné údaje od návštevníkov a užívateľov našich webových stránok a stránok sociálnych médií. Tieto informácie používame za účelom správy registrácie Vášho účtu, na ukladanie Vašich preferencií a nastavení, na poskytnutie inzercie založenej na spotrebiteľskom správaní, k vykonávaniu štatistík a na analýzu používania webových stránok a služieb online.

• Môžeme tiež využiť osobné údaje našich zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov na iné účely založené na našich oprávnených záujmoch, ako je napríklad analýza odberov, vývoj produktov, vytváranie štatistík, to všetko iba v prípade, keď sa jedná o preukázateľný oprávnený záujem v zmysle príslušných právnych predpisov.

Kontaktné osobné údaje našich obchodných partnerov môžeme zverejniť na našich webových stránkach za účelom oboznámenie koncových zákazníkov s distribučnou sieťou nami predávaného tovaru.

 1. Právny základ pre zhromažďovanie a používanie údajov.

Osobné údaje fyzických osôb sa spracúvajú len vtedy, keď existuje spravodlivý a právny základ pre ich spracúvanie, napríklad keď je spracúvanie osobných údajov potrebné na plnenie zmluvy, pre plnenie našich oprávnených záujmov, pre plnenie zákonných povinností alebo keď máme Váš výslovný súhlas.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, keď s Vami uzatvoríme zmluvu alebo vstúpime do obchodného vzťahu, je nutné spracovávať vzhľadom k plneniu nášho zmluvného vzťahu a dodržiavania právnych záväzkov. Napríklad v nadväznosti na niektoré daňové zákony, predpisy proti podvodom, apod. Bez požadovaných povinných informácií by sme s Vami neboli schopní spolupracovať.

Marketingové aktivity, teda reklama alebo zasielanie obchodných oznámení, musí vychádzať z Vášho súhlasu alebo z existujúceho obchodného vzťahu s nami.

Keď spracovávame Vaše osobné údaje z dôvodu našich oprávnených záujmov, vykonávame vždy test proporcionality, aby sme zaistili, že budú zachované práva dotknutých osobných údajov.

Konečne, keď máme prístup k osobným údajom našich zákazníkov a dochádza k ich prenos inému prevádzkovateľovi, existuje vždy písomná zmluva upravujúce vzájomnú spoluprácu, vrátane špecifických pokynov pre spracovanie dát a záruk.

 1. Retenčné doby.

Uplatňujeme zásadu časovo obmedzeného spracovania osobných údajov tak, aby sme uchovávali osobné údaje v našich záznamoch iba po dobu potrebnú na splnenie účelu, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené. Neuchovávame a nepoužívame osobné údaje dlhšie, než je nutné. Nevyhnutná doba uchovávania osobných údajov závisí od konkrétnych okolností, ako napríklad ustanovení, ktoré vyžadujú uchovanie informácií po určitú dobu a premlčacej lehoty.

Doba uchovávania závisí od kontextu, v ktorom spracovávame dáta, ako sú dáta z používania nášho webu, údaje budúcich zamestnancov alebo údaje o zamestnancoch po ukončení práce zamestnancami. Doby uchovávania sú stanovené s ohľadom na legitímne obchodné účely Henry Schein a podľa miestnych predpisov.

 1. Predloženie tretím stranám a spracovateľské činnosti.

Niekedy NOVIKO spolupracuje s inými prevádzkovateľmi, poskytovateľmi služieb a ďalšími dodávateľmi, ktorí nám pomôžu dosiahnuť naše obchodné ciele.

Ak náš záväzok zahŕňa prenos osobných údajov, Henry Schein vyžaduje, aby poskytovateľ služieb spracoval tieto dáta v súlade s týmito zásadami. Zmluva o ochrane osobných údajov je uzatváraná pred odovzdaním akýchkoľvek údajov. Tam, kde je to podľa právnych predpisov nevyhnutné, je samozrejme potrebný Váš výslovný súhlas.

Za určitých okolností môžeme byť požiadaní, aby sme odovzdali osobné údaje, ak to vyžaduje zákon, ak je to potrebné na ochranu našich zákonných práv alebo v núdzovej situácii, keď je ohrozené zdravie alebo bezpečnosť jednotlivca.

 1. Zabezpečenie

NOVIKO sa zaviazalo k dodržiavaniu všetkých princípov ochrany osobných údajov, najmä princípu bezpečnosti, dôvernosti a integrity.

Vykonávame opatrenia, aby sme zabezpečili ochranu všetkých získaných informácií od subjektov (vrátane osobných údajov), a to na odvrátenie neoprávneného prístupu a používanie. Pravidelne kontrolujeme bezpečnostné opatrenia. Zaoberáme sa bezpečným spracúvaním Vašich osobných údajov a zavádzaním konkrétnych technických a organizačných opatrení, ktoré zabránia tomu, aby osobné údaje, ktoré uchovávame, boli náhodne alebo úmyselne ohrozené.

 1. Ďalšie informácie

Vykonávame tiež vyhodnocovanie rizík spracúvania a uchovávania informácií, zabezpečujeme, aby naši zamestnanci chápali dôležitosť ochrany osobných údajov a zodpovedne riadime prístupové práva v rámci spoločnosti. Vykonávame ako fyzickú bezpečnosť, tak bezpečnosť IT v našom prístupe k zabezpečeniu dát. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme oznamovali jednotlivcom a úradom, tak ako to vyžaduje zákon, ak sa dôvodne domnievame, že osobné údaje alebo informácie boli odcudzené, zverejnené, pozmenené alebo porušené neoprávnenou osobou. Vytvárame a udržiavame protokol o hlásení porušení a protokol o hlásení.

 1. Vaše práva a možnosti ochrany osobných údajov

Transparentnosť a právo na informácie: poskytujeme upozornenie našim zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, predajcom a ostatným o tom, ako v okamihu zhromažďovania osobných údajov používame osobné údaje. Toto oznámenie o ochrane súkromia tiež v konkrétnych prípadoch zverejňujeme na účely väčšej transparentnosti.

Právo na prístup, opravu, obmedzenie spracovanie a vymazanie: poskytujeme subjektom prístup k ich osobným údajom, pokiaľ to vyžadujú platné právne predpisy alebo Vaša žiadosť. Navyše opravíme osobné údaje, ak sú nesprávne, nepresné alebo neúplné.

Zaistíme Váš prístup k osobným údajom. Znamená to teda, že nás môžete kedykoľvek požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú našou spoločnosťou užívané, a ak spracúvané sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú odovzdávané či sprístupnené, po akú dobu ich budeme spracúvať, či a ako uplatníte právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania či ako a kde môžete namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov. Budeme Vás informovať, odkiaľ sme Vaše osobné údaje získali a či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania.

Zaistíme Vaše právo na vymazanie Vašich osobných údajov, čo znamená, že sme povinní vymazať Vaše osobné údaje ak (a) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (b) spracúvanie je protiprávne, (c) vznesiete námietky proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracúvanie, alebo (d) nám to stanovuje zákonná povinnosť. Výnimkou sú prípady, kedy je nutné Vaše osobné údaje uchovať pre splnenie právnych povinností, z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia alebo napr. pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Zaistíme Vaše právo na obmedzenie spracúvanie Vašich osobných údajov tak, že po vyriešení akýchkoľvek sporných otázok, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov. Obmedzíme spracúvanie osobných údajov, ak popierate ich presnosť, spracúvanie je protiprávne a odmietnete vymazanie osobných údajov, Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale potrebujeme ich na výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo v prípade Vašej oprávnenej námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov.

Právo namietať znamená, že môžete namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré užívame pre účely priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely užité.

Právo kedykoľvek namietať a odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov: u všetkých marketingových materiálov sa môžete kedykoľvek a bezplatne odhlásiť. Právo namietať voči iným spracovateľským činnostiam bude vyvážené, aby sa zabezpečilo, že nebude nezlučiteľné s právnymi predpismi alebo s oprávnenými záujmami Noviko.

Právo na prenosnosť údajov: na základe vašej konkrétnej situácie umožňujeme poskytovateľom údajov právo získať a znovu použiť vaše dáta v rôznych službách a zahŕňa prenos dát, iným správcom alebo dôveryhodnej tretej strane.

Právo podávať žiadosti a sťažnosti:

Akékoľvek žiadosti môžu byť predložené takto:

 • Odmietnutie marketingovej komunikácie: môžete kedykoľvek odhlásiť podľa pokynov na odhlásenie z našich komerčných e-mailov – osobniudaje.vet@henryschein.cz
 • Ak chcete uplatniť zostávajúce práva: Zašlite svoju požiadavku na osobniudaje.vet@henryschein.cz. Reakciu od nás obdržíte čo najskôr, najneskôr do 72 hodín od jej obdržania. Ak z nejakého dôvodu potrebujeme túto dobu predĺžiť, budeme vás kontaktovať.

Uplatnenie Vašich práv sa nedotýka Vášho práva podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Takto môžete urobiť najmä v prípadoch, keď sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje spracúvané neoprávnene alebo v rozpore s právnymi predpismi. Sťažnosť môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého sídlo sa nachádza na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ak komunikujete s našimi webovými stránkami alebo nám poskytnete osobné údaje, potom Vaše osobné údaje môžu byť prevedené do Spojených štátov, to všetko vždy na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu. Informujeme Vás, že údaje môžu byť odovzdané iba NOVIKO s.r.o., a to všetko za účelom plnenia zmluvy vrátane vybavenia reklamácií produktov a za účelom analýzy hospodárskej výkonnosti správcu v rámci jeho podnikateľského zoskupenia; v Spojených štátoch amerických pritom existuje rozhodnutie US Privacy Shield, ktoré poskytuje dostatočnú záruku ochrany Vašich osobných údajov poskytnutých do USA. Poskytujeme vhodné záruky pre vaše údaje v USA.

Súčasne si Vám dovoľujeme oznámiť, že v prípadoch dodávateľa tovaru usídleného či pôsobiaceho vo Švajčiarsku môže dôjsť k odovzdaniu Vašich kontaktných údajov aj do Švajčiarska, avšak iba v prípadoch Vašich odberov tovar práve od takého dodávateľa. Rozhodnutím Komisie z 26. júla 2000 prijatého na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov vo Švajčiarsku, bolo Švajčiarsko označené za krajinu, ktorá poskytuje úroveň ochrany osobných údajov primeranú požiadavkám ochrany osobných údajov v EÚ.

 1. Zmeny v týchto zásadách

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady a súvisiace obchodné praktiky.

Dáme Vám príležitosť vyjadriť Váš súhlas so spracúvaním vašich údajov pre rôzne a nové účely, alebo Vás budeme v každom prípade informovať o právnom základe tohto spracovania, pokiaľ nie je nutné udeľovať výslovný súhlas. Časová značka, ktorú vidíte na týchto zásadách, bude označovať posledný dátum, kedy boli revidované.

 1. Kontaktné informácie

V NOVIKO sme zaviazaní uplatňovať túto zásadu a princíp zodpovednosti. Z tohto dôvodu ak máte akékoľvek obavy alebo otázky týkajúce sa používania vašich osobných údajov, kontaktujte nás: osobniudaje.vet@henryschein.cz.